14 direkte Treffer gefunden für: nur


77 indirekte Treffer gefunden für: nur

Deutsch Türkisch
allerliebst {adj} nur topu gibi
erstrahlen lassen nurlandırmak
geräuschloses Arbeiten {sub} {n} nürültüsüz çalışma
gütig aussehend {adj} nur yüzlü
leuchtend {adj} nurlu
nur 4 Tage Urlaub sadece 4 gün izin
nur abends sadece akşamları
Nur abwarten! şimdi bekle!
nur alle Jubeljahre einmal {ugs.} sadece her yıl bir kere
nur allzu gut ziyadesiyle iyi
nur allzu leicht haddinden fazla kolay
nur am Tag der Ausgabe erhältlich sadece baskı gününde alınabilir
nur an sich selbst denken sadece kendini düşünmek
nur an Wiederverkäufer verkaufen sadece tüccarlara satmak
nur ankommend sadece gelen
Nur Anwendung sadece uygulama
nur auf das Herz wirkend sadece kalbi etkileyen
nur auf das Konto des Begünstigten sadece lehtarın hesabına
nur auf dem Hinterrad fahren {v} sadece arka tekerlek üzerinde sürmek
nur auf Rezept erhältlich sadece reçete ile satılır
nur aus Interesse sadece ilgiden
nur aus Spaß sadece şaka
nur aus Werbung bestehen sadece reklamdan ibaret olmak
nur ausnahmsweise sadece istisna
nur Aussteigen sadece inilir
nur Bargeld sadece peşin para
nur bedingt geeignet sadece belli koşula bağlı uygun
nur begrenzt lieferbar sadece sınırlı sayıda mevcut
nur beim Menschen vorkommend sadece insanda görülür
nur beschränkt lieferbar sadece sınırlı sayıda mevcut
nur bestimmten Gruppen zugänglich sadece belli gruplar için
Nur bevorzugte Geräte verwenden sadece öncelikli aletler kullanılır
nur das Allernotwendigste zum Leben haben yaşamak için sadece acil gerekli olana sahip olmak
nur das Allernötigste {sub} {n} sadece en gerekli olan
nur das Nötigste {sub} {n} sadece en gerekli olan
nur das Nötigste machen sadece en gerekli olanı yapmak
nur dem Konto des Begünstigten gutschreiben sadece lehdarın hesabına geçirmek
nur dem Namen nach sadece isme göre
nur der Form wegen sadece şekli nedeniyle
nur die halbe Zeit arbeiten sadece yarım gün çalışmak
Nur die Ruhe sadece sessizlik
Nur die Sonne war Zeuge şahit sadece güneş idi
nur die Spitze des Eisbergs sadece buz dağının zirvesi
nur die Toten sehen das Kriegsende savaş sonunu sadece ölüler görür
nur die wenigsten çok azları
Nur dies nicht! sadece bu değil
nur dieses eine Jahr sadece bu yıl
nur dieses eine Mal sadece bu defa
nur dort sadece orada
nur ein einziges Mal bir kerecik
nur ein Katzensprung çok yakın
die Abbindungsschnur {sub} {f} bağlama sicimi
die Achselschnur {sub} {f} omuzda rütbe ipi
Alarm vorhanden alarm bulunur
Alkohol erhältlich alkol bulunur
am Freitag gibt es Erbseneintopf Cuma ünü bezelye türlüsü bulunur
am Rande des Deckels sind zwei Entlüftungsschlitze angebracht kapağın yanında iki havalandırma deliği bulunur
das Ammoniumferrocyanid {sub} {n} amonyum ferrosiyanür
die Angelschnur {sub} {f} misina
die Anschlussschnur {sub} {f} bağlantı kordonu
die Anschlussschnur {sub} {f} besleme kablosu
die Anzündschnur {sub} {f} ateşle fitili
apothekenpflichtig {adj} sadece eczande bulunur
Athermische Schnur {sub} {f} ısısız ip
auch nur sadece
auch nur yalnızca
aufgeschoben ist nicht aufgehoben [Jemand hat keine Zeit, aber möchte einen neuen Termin finden] ileride uygun yeni bir randevu bulunur
die Ballenschnur {sub} {f} balya ipi
die Baumwollschnur {sub} {f} pamuk ipi
die Bedienungsschnur {sub} {f} işletim ipi
begrenzt lieferbar {adj} az sayıda bulunur
begrenzt lieferbar {adj} sınırlı sayıda bulunur
die Besatzschnur {sub} {f} bükme
beschränkt lieferbar {adj} az sayıda bulunur
beschränkt lieferbar {adj} sınırlı sayıda bulunur
bestimmt verfügbar kesin bulunur
die Beutelschnur {sub} {f} bel bağı
0.004s