7 direkte Treffer gefunden für: iki


77 indirekte Treffer gefunden für: iki

Deutsch Türkisch
2 mal 2 ist 4 iki kere iki dört eder
2 mal 2 ist 4 iki çarpı iki dört eder
2 und 2 ist 4 iki iki daha dört eder
2 und 2 ist 4 iki artı iki dört eder
das Abfallprodukt {sub} {n} ikinci simf ürün
Abgesehen von uns beiden, ... ikimiz dışında
Abgesehen von uns beiden, ... ikimiz haricinde
abkoppeln {v} [koppelte ab, hat abgekoppelt] iki şey arasındaki bağı çözmek
die Abschrift {sub} {f} ikinci nüsha
Abstand zwischen zwei Punkten iki nokta arasındaki mesafe
das Abzweiggetriebe {sub} {n} iki yollu yardımcı dişli kutusu
das Acetalpolymer {sub} {n} iki ayrı monemerden elde edilen polimer
das Acetonylaceton {sub} {n} iki gruplu keton
die Achsenmächte {sub} {pl} ikinci dünya savaşında birbirini destekleyen ülke eksenleri
die Ackergrindkraut {sub} {f} [Ackerskibiose] iki ayakkabı yüksekliğinde mayıs ve eylül arası biten mavi çiçekli bitki
das Addierwerk {sub} {n} ikili sayıları toplayıcı
der Adhäsionsvertrag {sub} {m} iki taraflı kayıtsız şartsız kabul edilen anlaşma
die Adjudikation {sub} {f} iki devlet arasındaki anlaşmazlıkta uluslararası kurumun karar vermesi
die Afterfurche {sub} {f} iki kalça arasındaki kertik
die Aftermiete {sub} {f} ikinci kira
der Aftermieter {sub} {m} [veraltet] ikinci kiracı
akzessorisch [hinzutretend, nebensächlich] ikincil
akzessorische Organe {sub} {pl} ikincil organlar
akzessorische Rechte [Rechtswissenschaft] ikincil haklar
akzessorische Rechte {sub} {pl} ikincil haklar
akzessorische Symptome {sub} {pl} ikincil belirtiler
akzessorischer Gallengang {sub} {m} ikincil safra kesesi yolu
alle Nase lang [ugs: sich in kurzen zeitlichen Abständen wiederholend] iki de bir de
alle zwei Tage iki günde bir
die Allee {sub} {f} iki tarafı ağaçlarla kaplı yol
alles in einen Topf werfen ikisini de bir tutmak
als Zweiter ankommen {v} ikinci olarak hedeve varmak
alt kaufen {v} ikinci elden satın almak
die Alternanz {sub} {f} iki farklı durumun sürekli değişmesi
alternativ {adj} iki seçenekli
der Alternativsatz {sub} {m} ikircil cümle
der Altwarenhändler {sub} {m} ikinci el mal satıcısı
am Ende der zweiten Halbzeit ikinci yarının sonunda
am frühen Nachmittag ikididen önce
am späten Nachmittag ikindi sonrası
die Ambisexualität {sub} {f} [Bisexualität] iki cinslilik
die Ambitendenz {sub} {f} ikircik
ambivalent {adj} [zwiespältig] ikilem
die Ambivalenz {sub} {f} ikircik
die Ambivalenz {sub} {f} ikircikli duygu
die Ambiversion {sub} {f} iki yöne dönüklük
die Amphibie {sub} {f} iki yaşayışlı
das Amphibium {sub} {n} iki yaşayışlı
die Amphora {sub} {f} iki kulplu testi
die Amphore {sub} {f} iki kulplu testi
an beiden Enden drücken iki ucundan bastırmak
12 Uhr mittag öğlen saat on iki
abgedichtet {adj} sıkı
die Ablauflogik {sub} {f} işleme logiki
abschaltbarer Antrieb einer Achse {sub} {m} bir eksenin kapatılabilen tahriki
die Abschaltbestätigung {sub} {f} kapatma tasdiki
die Abtretung {sub} {f} alacağın temliki
Abtretung der Forderung alacağın devir ve temliki
Abtretung einer Forderung {sub} {f} alacağın temliki
Abtretung von Forderungen alacakların devir ve temliki
Abtretung von Lohn- und Gehaltsansprüchen ücret ve maaşların devir ve temliki
der Abtrieb {sub} {m} [Getriebe] çıkış tahriki
der Achsantrieb {sub} {m} dingil tahriki
der Achsdruck {sub} {m} mihver tazyiki
der Achsendruck {sub} {m} dingil tazyiki
die Akteneinsicht {sub} {f} dosya ve belge tetkiki
aktuell {adj} şimdiki
Allachsantrieb [Allradantrieb] bütün dört tekerleklerin tahriki
alogisch {adj} gayri mantıki
die Angebotsgenehmigung {sub} {f} teklif tasdiki
angewandt tatbiki
die Ankaufsgenehmigung {sub} {f} satın alma tasdiki
die Anlagebestätigung {sub} {f} yatırım tasdiki
Anreiz zur Investition {sub} {m} yatırım teşviki
anscheinend echt {adv} görünürde hakiki
die Antragsbestätigung {sub} {f} dilekçe tasdiki
Antrieb der Lackrührvorrichtung boya karıştırma düzeni tahriki
0.004s