20 direkte Treffer gefunden für: unter


77 indirekte Treffer gefunden für: unter

Deutsch Türkisch
unter dem Preis verkauft werden [z.B. bei Versteigerung] (mesela açık artırmada) haraç mezat satılmak
unter "ferner liefen' kommen {v} açıkara kaybetmek
unter ... ...mek suretiyle
unter ... hindurch -in altından
unter Ausschluss Gewährleistung teminatsız
unter allen Risiken tüm risklerin altında
unter allen Umständen behemahal
unter allen Umständen her durumda
unter aller Kritik sein ele avuca alır yanı olmamak
unter aller Kritik sein çok kötü olmak
unter anderem ayrıca
unter anderem bunların arasında
unter anderem ve de
unter anderen Umständen farklı şartlarda
unter Anwendung von Gewalt zor kullanarak
unter Anwendung von Gewalt zor kullanma yoluyla
unter Arrest gözaltında
unter Arrest stellen {v} gözaltına almak
unter Aufsicht denetimde
unter Aufsicht gözetimde
unter Aufsicht stellen denetim altına almak
unter Beobachtung gözetim altında
unter Beobachtung nehmen {v} gözlem altına alma
unter Beobachtung stellen {v} gözaltında tutmak
unter Beobachtung stellen {v} müşahede altına almak
unter Beobachtung stellen {v} takibe almak
unter Berufung auf Tatsachen gerçeklere dayanarak
unter Berücksichtigung hesaba katarak
unter Berücksichtigung von hesaba katarak
unter Berücksichtigung von etwas bir şeyi hesaba katarak
unter Beschlagnahme stehen {v} el altında olmak
unter Beschuss hedefte
unter Bestechung rüşvet alarak
unter Bestechung rüşvet vererek
unter beweis gestellt {v} kanıtlanmış
unter beweis stellen {v} (bir şeyi) kanıtlamak
unter Dach und Fach [figürlich] sona erdirilmiş
unter dem Durchschnitt ortalamanın altında
unter dem Deckmantel von ... ... bahanesiyle
unter dem Deckmantel von ... ... maskesi altında
unter dem Meeresspiegel deniz seviyesinin altında
unter dem Namen …adı altında
unter dem Niveau seviyenin altında
unter dem Pantoffel stehen kılıbık olmak
unter dem Siegel der Verschwiegenheit lâf aramızda kalsın
unter dem Tisch masanın altında
unter dem Vorbehalt, dass -mesi kaydıyla
unter dem Wasser su altında
unter demselben Dach aynı catı altında
unter den Bedingungen bumusslar altında
unter den Bedingungen des Vertrags anlaşma şartlarına göre
bunter {adj} daha renkli
darunter {adv} [Ort: bunun] altında
darunter {adv} aralarına
darunter {adv} aralarında
darunter {adv} arasına
darunter {adv} arasında
darunter {adv} daha az
darunter {adv} içinde
darunter {adv} içlerinde
darunter {adv} onun altına
darunter {adv} onun altında
darunter {adv} onun yüzünden
darunter [einschließlich] içinde
darunter [Richtung: bunun] altına
darunter [unter dieser Anzahl] arasında
den Fluss hinunter nehir aşağı
der Mond ging unter ay batmıştı
die Treppe herunter merdiven aşağı
der Discounter {sub} {m} [Billigladen] ucuzluk mağazası
dorthinunter {adv} o yönde aşağıya doğru
dorthinunter {adv} oraya aşağıya
drunter {adv} {ugs.} s. darunter
drunter {adv} alt tarafında
drunter {adv} altında
drunter {adv} aşağı tarafında
drunter {adv} aşağısında
0.003s