1 direkte Treffer gefunden für: ve

Deutsch Türkisch
und [Konjunktion] ve

77 indirekte Treffer gefunden für: ve

Deutsch Türkisch
die Abbeizpaste {sub} {f} vernik giderici
Abbildung zwischen Vektorräumen Vektör hacimleri arasında görüntü
Abbuchung durch Einzugsermächtigung vekâlet ile para çekme
die Abgabe {sub} {f} vergi
die Abgabe {sub} {f} veriş
die Abgabe {sub} {f} verme
Abgabe von Steuermeldungen {sub} {f} vergi denkleştirmesi bildirimi
Abgabe, steuer~ {sub} {f} vergi ödeme
der Abgabebeleg {sub} {m} vergi makbuzu
das Abgabeermittlungskennzeichen {sub} {n} vergi araştırma plakası
die Abgabefrist {sub} {f} vergiler
die Abgabefrist {sub} {f} verilme süresi
die Abgabeleistung {sub} {f} vergi randımanı
Abgaben sind zu entrichten {sub} {pl} vergilerin verimesi gerekir
das Abgabenaufkommen {sub} {n} vergi hasılatı
die Abgabenbefreiung {sub} {f} vergi muaflığı
die Abgabenbefreiungen {sub} {pl} vergi muaflıkları
die Abgabenberechnung {sub} {f} vergilerin hesaplaması
der Abgabenbetrag {sub} {m} vergi miktarı
die Abgabeneignung {sub} {f} vergiye uygunluk
abgabenfrei vergisiz
die Abgabenfreiheit {sub} {f} vergi muaflığı
das Abgabengesetz {sub} {n} vergilendirme kanunu
die Abgabengesetze {sub} {pl} vergilendirme kanunları
die Abgabenordnung {sub} {f} vergi düzeni
die Abgabenordnung {sub} {f} vergilendirme düzeni
die Abgabenordnung {sub} {f} veriş düzeni
die Abgabenordnung {sub} {f} veriş sistemi
die Abgabenpflicht {sub} {f} vergi mükellefiyeti
abgabenpflichtig {adj} vergi mükellefiyetli
abgabenpflichtig {adj} vergiye tabi
abgabenpflichtig vergiye mükellef
die Abgabenpflichtige {sub} {pl} vergi mükellefleri
der Abgabenpflichtiger {sub} {m} vergi mükellefi
die Abgabenquote {sub} {f} vergi oranı
die Abgabenreduzierung {sub} {f} vergi azaltma
die Abgabenreduzierung {sub} {f} vergi indirimi
der Abgabensatz {sub} {m} vergi nispeti
der Abgabenschuldner {sub} {m} vergi borçlusu
der Abgabentermin {sub} {m} vergi ödeme zamanı
die Abgabenverordnung {sub} {f} vergi yönetmeliği
die Abgabeordnung {sub} {f} veriş sistemi
der Abgabeparameter {sub} {m} vergi parametresi
abgabepflichtig {adj} vergiye mükellef
die Abgaberate {sub} {f} vergi dilimi
die Abgaberate {sub} {f} vergi taksidi
der Abgabesatz {sub} {m} vergi nispeti
das Abgabeverfahren {sub} {n} vergi verme usulü
die Abgabezeile {sub} {f} [Rechnung] vergi yazan satır
abgebbare Leistung {sub} {f} verilebilen güç
abgeben {v} [gab ab, hat abgegeben] vermek
die Aallarve {sub} {f} yılanbalığı tırtılı
die Abbaustreckenlokomotive {sub} {f} yatay galeri lokomotifi
der Abdeckrahmen {sub} {m} koruyucu çerçeve
Abdeckrahmen für die Schaltfeldtür {sub} {m} Şalter sahası için koruyucu çerçeve
Abdeckrahmen in Pastellfarben {sub} {m} pastel renkli koruyucu çerçeve
Abdeckrahmen in Pastellfarben mit Glanzoberfläche {sub} {m} pastel renkli, parlak yüzeyli koruyucu çerçeve
Abdeckrahmen mit besonderen Oberflächen {sub} {m} özel yüzeyli koruyucu çerçeve
Abflachen der Ertragskurve {sub} {n} kazanç düzeyinin azalması
abgeschlossene Kurve {sub} {f} kapalı eğri
abgeschnittene Sinuskurve {sub} {f} kesik sinüs eğrisi
abgestandener Kaffee {sub} {m} bayat kahve
abgesteckte Kurve {sub} {f} sınılanmış viraj
abklappbare Wagenwand {sub} {f} yan çerçeve
die Abkühlungskurve {sub} {f} soğutma eğrisi
abnehmende Reserve {sub} {f} azalan rezerv
die Abraumlokomotive {sub} {f} temizleme lokomotifi
die Abreißkurve {sub} {f} yırtılma eğrisi
die Absatzreserve {sub} {f} piyasa rezervi
die Abschreibungsreserve {sub} {f} birikmiş amortisman
die Absenkungskurve {sub} {f} alçalma eğrisi
absoluter Höchststand {sub} {m} kesin en yüksek zirve
die Absorptionskurve {sub} {f} soğurma eğrisi
die Abstimmkurve {sub} {f} akort karakteristiği
abtragende Frucht {sub} {f} toplanmış meyve
abwärts geneigte Kurve {sub} {f} aşağı inen eğri
die Abzieherkurve {sub} {f} çekici kam
0.003s