12 direkte Treffer gefunden für: sorun


77 indirekte Treffer gefunden für: sorun

Deutsch Türkisch
Art der Anfrage {sub} {f} sorunun türü
auf den Grund gehen {v} sorunun temeline inmek
aufbügeln {v} [ugs.: bügelte auf, hat aufgebügelt] sorunu çözmek
aufklären {v} [Missverständnis, Irrtum] sorunu çözmek
Auflistung von Problemen {sub} {f} sorunları listeleme
auflösen {v} [löste auf, hat aufgelöst] sorunu çözmek
auftreten {v} [trat auf, ist aufgetreten] sorun çıkmak
ausgleichen {v} [glich aus, hat ausgeglichen] sorunu gidermek
behindern {v} [behinderte, hat behindert] sorun çıkarmak
die Betroffenenbeteiligung {sub} {f} sorun sahibinin katılımı
der Betroffener {sub} {m} sorun sahibi
der Betäubungstrinker {sub} {m} sorunlardan kaçmak ve kendini unutmak için aşırı içki içen kimse
das Problem erkennen {v} sorunu farketmek
das Problem sollte sich von selbst lösen sorun kendiliğinden çözülür
dem Problem ausweichen sorundan kaçınmak
ein tadelloses Leben sorunsuz bir yaşam
einen Teil des Problems lösen sorunu kısmen çözmek
einwandfrei {adj} sorunsuz
für einen glatten Ablauf sorgen sorunsuz akışı sağlamak
glatt stellen {v} sorunu çözümlemek
ich weiß, wo der Schuh drückt sorun nerede biliyorum
in dem schwierigen Alter sorunlu yaşta
die Jugendsozialarbeit {sub} {f} sorunlu gençlerle sosyal çalışma
kein Problem! sorun değil!
Kern der Frage {sub} {m} sorunun özü
die Konfliktlösung {sub} {f} sorun çözümü
mit Problemen behaftet sorunlu
mit Problemen belastet sorunlarla meşgul
Null Problemo! {ugs.} sorun yok
ohne Beschwerden sorunsuz
die Operationsforschung {sub} {f} sorunların bilimsel yöntemlerle araştırılması
die Problemanalyse {sub} {f} sorun çözümleme
der Problemanalytiker {sub} {m} sorun çözücü
problematik {adj} sorunsal
problematisch {adj} sorunlu
problematische sorunlu
problematische Abfälle {sub} {pl} sorunlu çöpler
problematische Situation {sub} {f} sorunlu durum
problematisher Mensch {sub} {m} sorun sahibi insan
problematisieren {v} sorun haline getirmek
problematisieren {v} sorun olarak ortaya atmak
problematisiert {adj} sorun haline getirilmiş
die Problematisierung {sub} {f} sorun haline getirme
die Problembeschreibung {sub} {f} sorun tanımı
die Problembeschreibungssprache {sub} {f} sorun tanım dili
die Problembestimmung {sub} {f} sorun saptama
die Problemchemikalie {sub} {f} sorunlu kimyasal
das Problemchen {sub} {n} soruncuk
die Problemdaten {sub} {pl} sorunlu veriler
die Problemdefinition {sub} {f} sorun tanımı
die Probleme {sub} {pl} sorunlar
alltägliches Problem {sub} {n} alışılagelen sorun
die Altlast {sub} {f} eski sorun
andauerndes Problem {sub} {n} devamlı sorun
anhaltendes Problem {sub} {n} sürekli sorun
äußerliches Problem {sub} {n} dış sorun
die Baustelle {sub} {f} [ugs.: Zustädigkeitsfeld] başkasına ait sorun
Boxers [des~] boksörün
das ist ein nicht zu unterschätzendes Problem bu küçümsenemiyecek bir sorun
das Problem mit etwas bir şey ile sorun
das vorliegende Problem {sub} {n} güncel sorun
dringliches Problem {sub} {n} ağır sorun
drängenderes Problem {sub} {n} acil sorun
dysdaknisches Syndrom {sub} {n} diş çekimi veya protezinden sonraki ruhsal sorun
ein persönliches Problem şahsi bir sorun
eine kitzelige Frage nazik bir sorun
eines Professors bir profesörün
einfach eine Frage des Geldes sadece para ile ilgili bir sorun
das Einzelproblem {sub} {n} tek sorun
endloses Problem {sub} {n} bitmez sorun
entscheidendes Problem {sub} {n} önemli sorun
ernstes Problem {sub} {n} ciddi sorun
ernsthaftes Problem {sub} {n} ciddi sorun
ethnisches Problem {sub} {n} etnik sorun
finanzielles Problem {sub} {n} mali sorun
das Finanzproblem {sub} {n} mali sorun
die Geldangelegenheit {sub} {f} parasal sorun
0.005s