8 direkte Treffer gefunden für: Frage


77 indirekte Treffer gefunden für: Frage

Deutsch Türkisch
Frage an Computerexperten [eine~] bilgisayar uzmanlarına soru
Frage aus der Praxis [eine~] pratikten bir soru
Frage beantworten {sub} {f} soruyu cevaplandırmak
Frage der Zeit {sub} {f} zaman meselesi
Frage des Prinzips {sub} {f} prensip meselesi
Frage hat sich geklärt soru aydınlandı
Frage ihn nach dem Preis! ona fiyatını sor!
Frage ihn nach dem Weg! ona yolu sor!
Frage ihn nach der Zeit! ona saati sor!
Frage in den Raum stellen [eine~] bir soru sormak
Frage nach Fakten {sub} {f} gerçekleri sorma
Frage offen lassen {sub} {f} soruyu cevapsız bırakmak
Frage und Antwort Methode {sub} {f} soru ve cevap yöntemi
Frage von Bedeutung {sub} {f} anlamlı soru
frage wurde aufgeworfen {sub} {f} soru ortaya atıldı
Frage wurde schon gestellt {sub} {f} soru soruldu
der Frage-Antwort-Zyklus {sub} {m} soru cevap döngüsü
das Frageadverb {sub} {n} [Grammatik] soru belirteci
der Fragebogen {sub} {m} anket
der Fragebogen {sub} {m} anket formu
der Fragebogen {sub} {m} anket kağıdı
der Fragebogen {sub} {m} sormaca
der Fragebogen {sub} {m} sormaca kağıdı
der Fragebogen {sub} {m} soru formu
der Fragebogen {sub} {m} soru kağıdı
der Fragebogen {sub} {m} soru kâğıdı
der Fragebogen {sub} {m} soru listesi
Fragebogen ausfüllen soru kağıdını doldurmak
Fragebogen in Langform {sub} {m} uzun tipli soru formu
Fragebogen schicken {v} [den~] soru formunu göndermek
Fragebogen zu den Jahresberichten {sub} {m} yıl rapaorlarına ait soru formu
Fragebogen zur Beurteilung von Veränderungen {sub} {m} değişiklikleri değerlendirmek için soru formu
die Fragebogenmethode {sub} {f} anket yöntemi
die Fragebogentechnik {sub} {f} soru formu tekniği
die Fragebogenumfrage {sub} {f} umfrage anketi
das Fragebuch {sub} {n} soru kitabı
die Fragebögen {sub} {pl} anketler
die Fragebögen {sub} {pl} soru kâğıtları
die Fragebögen {sub} {pl} soru listeleri
die Frageform {sub} {f} soru şekli
das Fragefürwort {sub} {n} [Grammatik] soru zamiri
die Fragefürwörter {sub} {pl} [Grammatik] soru zamirleri
das Fragen {sub} {n} sorma
die Fragen {sub} {pl} [politisch, gesellschaftlich] soru yöneltmeler
die Fragen {sub} {pl} sorular
fragen {v} sormak
fragen {v} soru sormak
fragen {v} soru yöneltmek
fragen {v} sual etmek
fragen ausweichen [den~] sorulardan kaçınmak
Fragen der Produktmängel {sub} {pl} ürün hatalarına ait sorular
die Abfrage {sub} {f} [Datenbanken] soru sorarak arama
die Abfrage {sub} {f} sorgu
die Abfrage {sub} {f} sorgulama
die Abfrage {sub} {f} sorma
abgeleitete Nachfrage {sub} {f} türetilmiş talep
abhängig von der Nachfrage talebe bağlı
die Ableitbarkeitsfrage {sub} {f} türetilebilirlik sorusu
Abnahme der Nachfrage {sub} {f} talebin azalması
abnehmende Nachfrage {sub} {f} azalan talep
Abstimmung zwischen Stellenangebot und Stellennachfrage {sub} {f} yeri arz ve talebini ayarlama
Abstimmung über die Vertrauensfrage {sub} {f} güvenoyoylaması
absurde Frage {sub} {f} anlamsız soru
absurde Frage {sub} {f} saçma soru
die Agrarfrage {sub} {f} tarım sorunu
agrarische Frage {sub} {f} tarımla ilgili soru
aktuelle Frage {sub} {f} aktüel soru
alternative Frage {sub} {f} alternatif soru
die Alternativfrage {sub} {f} alternatif soru
Analyse der Nachfrage {sub} {f} talep analizi
analytische Frage {sub} {f} çözümleyici soru
analytische Frage {sub} {f} çözümsel soru
die Anfangsfrage {sub} {f} başlangıç sorusu
die Anfrage {sub} {f} [Politik] soru önergesi
die Anfrage {sub} {f} başvurma
die Anfrage {sub} {f} başvuru
die Anfrage {sub} {f} gensoru
0.004s