8 direkte Treffer gefunden für: altında


53 indirekte Treffer gefunden für: altında

Deutsch Türkisch
d.U. [Kürzel von: der,die Unterzeichnete] altında imzası bulunan(lar)
darunter bleiben {v} altında kalmak
darunter hervor altından
darunter liegen {v} altında durmak
darunter liegend altında yatan
daruntergeschrieben altında yazılı
die Daruntergeschriebene {sub} {f} altında yazılı olan
die Daruntergeschriebenen {sub} {pl} altında yazılı olan
darunterkriechen {v} altında sürünmek
darunterliegend {adj} altında duran
darunterliegende Bodenschicht {sub} {f} altındaki tabaka
ein Herz aus Gold altından kalp
der Feingehalt {sub} {m} [z.B. Gold] altında saflık
golden {adj} altından
golden {adj} altından yapılmış
goldene Brücke {sub} {f} [Zahn~] altından köprü
die Goldwaren {sub} {f} altından yapılmış ziynet eşyası
keine Linie darunter altında çizgi yok
das Rauschgold {sub} {n} altından yapılma ince yaprak
subsumieren {v} [subsumierte, hat subsumiert] altında toplamak
unten durch sein {v} [unten durch etwas hindurch sein] altından çıkmış olmak
untendurch {adv} [unten durch etwas hindurch] altından çıkan
untere {adj} altındaki
die unterfliegen {sub} {f} altından uçmak
unterqueren {v} altından geçmek
die Unterquerung {sub} {f} altından geçme
unterstehen {v} altında olmak
bedienstet {adv} hizmet altında
bereitstellend {adj} el altında
Bestimmungen unterliegen koşullar altında
da {adv} bu şartlar altında
darunter {adv} onun altında
deutlich unterhalb belirgin şekilde altında
die Lage ist unter Kontrolle durum kontrol altında
disziplinell {adj} kontrolaltında
diszipliniert {adj} kontrolaltında
diszipliniert kontrol altında
durch Vertrag verpflichtet anlaşma ile sorumluluk altında
durchaus {adv} her şartlar altında
er steht unter ständiger Kontrolle devamlı kontrol altında
es ist da darunter onun altında
es unterliegt der Aufsicht kontrol altında
ganz zuunterst en altında
gelenkt {adj} gözetim altında
gottergeben {adj} tamamen boyunduruk altında
halbunterirdisch {adj} yarı yarıya yer altında
Ihm liegt die Welt zu Füßen dünya onun ayakları altında
im Bau inşaat altında
in der Achselhöhle koltuk altında
in der prallen Sonne kızgın güneş altında
in jemandes Obhut birinin himayesi altında
in privatem Besitz özel zilyetlik altında
in sicherer Verwahrung emniyetli muhafaza altında
0.004s