32 direkte Treffer gefunden für: kabul


77 indirekte Treffer gefunden für: kabul

Deutsch Türkisch
abdingen {v} [dingte ab, hat abgedungen] kabul etmemek
abfinden {v} [fand sich ab, hat sich abgefunden] kabullenmek
ablehnen {v} [lehnte ab, hat abgelehnt] kabul etmemek
ablehnend {adj} kabul edilmez şekilde
ablehnende Antwort {sub} {f} kabul etmeyen cevap
die Ablehnung {sub} {f} kabul etmeme
ableugnen {v} [leugnete ab, hat abgeleugnet] kabul etmemek
die Abnahme {sub} {f} [Prüfung] kabul etme
Abnahme und Zulassung {sub} {f} kabul etme ve ruhsat
die Abnahmekonfiguration {sub} {f} kabul görünümü
die Abnahmekonfiguration {sub} {f} kabul yapılandırması
die Abnahmeprobe {sub} {f} kabul deneyi
das Abnahmeprotokoll {sub} {n} kabul protokolü
das Abnahmeprotokoll {sub} {n} kabul saydüzeni
die Abnahmeprozedur {sub} {f} kabul yordamı
die Abnahmeprüfung {sub} {f} kabul denemesi
die Abnahmeprüfung {sub} {f} kabul deneyi
die Abnahmeprüfung {sub} {f} kabul sınamı
die Abnahmeprüfung {sub} {f} kabul testi
die Abnahmequittung {sub} {f} kabul makbuzu
abnahmerelevant {adj} kabul edilebilir
das Abnahmerisiko {sub} {n} kabul riski
die Abnahmesakte {sub} {f} kabul evrağı
der Abnahmestempel {sub} {m} kabul mühürü
die Abnahmestichprobe {sub} {f} kabul örneklemesi
der Abnahmetest {sub} {m} kabul testi
die Abnahmetoleranz {sub} {f} kabul toleransı
die Abnahmevereinbarung {sub} {f} kabul mutabakatı
das Abnahmeverfahren {sub} {n} kabul yöntemi
der Abnahmeversuch {sub} {m} kabul deneyi
die Abnahmeverweigerung {sub} {f} kabul reddi
das Abnahmeverweigerungsrecht {sub} {n} kabul reddi hakkı
die Abnahmevorschrift {sub} {f} kabul yordamı
die Abnahmewahrscheinlichkeit {sub} {f} kabul ihtimali
die Abnahmewahrscheinlichkeit {sub} {f} kabul olasılığı
das Abnahmezeugnis {sub} {n} kabul karnnesi
der Abnahmezwang {sub} {m} kabul zorunluluğu
abnehmen lassen {v} kabul ettirmek
die Absage {sub} {f} kabul etmeme
absprechen {v} [Recht] kabul etmemek
abstimmendes Konto [Wirtschaft] kabul edilmiş hesap
abstreiten {v} [stritt ab, hat abgestritten] kabul etmemek
abweisen {v} [weiste ab, hat abgewiesen] kabul etmemek
abweisende Antwort {sub} {f} kabul etmeme cevabı
die Abweisung {sub} {f} kabul etmeme
abwinken {v} [winkte ab, hat abgewunken] kabul etmeyişini belli etmek
adequate kabul edilebilir
agnoszieren {v} [agnoszierte, hat agnosziert] kabul etmek
das Akzept {sub} {n} kabul edilmiş senet
Akzept beschaffen {sub} {n} kabul sağlamak
Akzept erteilen {sub} {n} kabul etmek
die Affiliation {sub} {f} şirkete kabul
Akzept bei Vorlage {sub} {n} sunumda kabul
Akzept ehrenhalber {sub} {n} onursal kabul
Akzept nachdem Wechselprotest {sub} {n} senet protestosundan sonra kabul
Akzept per Intervention {sub} {n} müdahale sonucu kabul
Akzept unter einer Bedingung {sub} {f} bir şartla kabul
Akzept unter Protest {sub} {n} protesto sonucu kabul
Akzept unter Vorbehalt {sub} {n} kayıtlı kabul
Akzept unter Vorbehalt {sub} {n} çekinceli kabul
Angebot und Annahme arz ve kabul
Annahme als Kind {sub} {f} evlatlığa kabul
Annahme unter einer Bedingung tek şartla kabul
Annahme unter Vorbehalt {sub} {f} kısmi kabul
Annahme unter Vorbehalt {sub} {f} çekinçeli kabul
die Annahmeverweigerung {sub} {f} ademi kabul
die Approbation {sub} {f} onay ve kabul
die Approbation {sub} {f} tasdik ve kabul
die Audienz {sub} {f} [beim Papst etc.] huzura kabul
die Aufnahme {sub} {f} kayıt ve kabul
Aufnahme in einen Verein bir derneğe kabul
ausnahmsweise Zulassung {sub} {f} istisnai kabul
bedingte Annahme {sub} {f} kısmi kabul
bedingte Annahme {sub} {f} şartlı kabul
begeisterter Empfang {sub} {m} coşku dolu kabul
das Blankoakzept {sub} {n} açık kabul
das Blankoakzept {sub} {n} açıktan kabul
0.006s