8 direkte Treffer gefunden für: komisyon


74 indirekte Treffer gefunden für: komisyon

Deutsch Türkisch
auf geänderten Vorschlag der Kommission komisyonun değiştirilen önerisine göre
auf Kommission verkaufen {v} komisyonla satmak
auf Kommissionsbasis komisyon bazlı
auf Kommissionsbasis verkaufen {v} komisyon karşılığı satmak
auf Kommissionsbasis verkaufen {v} komisyonlu satmak
auf Veranlassung der Kommission komisyonun direktifi üzerine
Auflösung der Kommission {sub} {f} komisyonu dağıtma
Ausschuss- komisyon-
der Ausschuss-Sekretär {sub} {m} komisyon sekreteri
die Ausschuss-Sekretärin {sub} {f} [weiblich] komisyon sekreteri bayan
das Ausschussmitglied {sub} {n} komisyon üyesi
die Ausschusssitzung {sub} {f} komisyon toplantısı
der Ausschussvorsitzender {sub} {m} komisyon başkanı
die Ausschüsse {sub} {pl} komisyonlar
die Beauftragte {sub} {f} komisyoncu
der Beauftragte {sub} {m} komisyoncu
die Courtage {sub} {f} komisyon ücreti
die Courtage {sub} {f} komisyonculuk
courtagefrei {adj} komisyonsuz
die Courtagen {sub} {pl} komisyon ücretleri
das Delkredere {sub} {n} komisyoncu kefaleti
die Provision erhöhen {v} komisyonu artırmak
durch den Maklervertrag komisyoncu anlaşması yoluyla
die Effektenabrechnung {sub} {f} komisyoncu bordrosu
eine Maklergebühr erhalten {v} komisyon ücreti almak
eine Provision berechnen {v} komisyonu hesaplamak
eine Provision erhalten {v} komisyon almak
eine Provision verlangen {v} komisyon talep etmek
eine Provision zahlen {v} komisyon ödemek
Einkünfte aus Provision {sub} {pl} komisyon gelirleri
einschließlich Provision komisyon dahil
der Finder {sub} {m} komisyoncu
Forschungsaufträge der Kommission {sub} {pl} komisyonun araştırma görevleri
Frei von Provision komisyonsuz
für eine Provision arbeiten komisyon ücretine çalışmak
in Kommission komisyon olarak
in Kommission geben {v} komisyon vermek
in Konsignation verkaufen {v} komisyon üzerinden satmak
kommissarisch {adj} komisyon olarak
Kommission bemüht sich im Wege gütlicher Verhandlung {sub} {f} komisyon sulh olma yolunu arıyor
Kommission empfiehlt... {sub} {f} komisyon ...tavsiye ediyor
Kommission handelt als Kollegium {sub} {f} komisyon topluca birlikte hareket ediyor
Kommission hört den Ausschuss an {sub} {f} komisyon heyeti dinliyor
Kommission kann Widerspruch dagegen einlegen {sub} {f} komisyon buna karşı itiraz edebilir
Kommission mitteilen {sub} {m} [an die~] komisyona bildirmek
Kommission shlägt ein Verfahren zur Revision dieser Grundsätze vor {sub} {f} komisyon bu temel kuralların ortadan kaldırılması için dava edilemsini öneriyor
Kommission trifft alle zweckdienlichen Vorkehrungen {sub} {f} komisyon gereken tüm önlemleri alıyor
die Kommissionen {sub} {pl} komisyonlar
der Kommissionierindex {sub} {m} komisyonlama endeksi
das Kommissionierkennzeichen {sub} {n} komisyonlama işareti
die Kommissionsgebühr {sub} {f} komisyon ücreti
der ad-hoc-Ausschuss {sub} {m} planlamadan kurulan komisyon
Ausschuss gegen Folter {sub} {m} işkenceye karşı komisyon
die Durchschnittsprovision {sub} {f} ortalama komisyon
eine angemessene Provision {sub} {f} uygun bir komisyon
die Extrakommission {sub} {f} ek komisyon
die Festprovision {sub} {f} sabit komisyon
der Finanzausschuss {sub} {m} mali komisyon
die Finanzkommission {sub} {f} mali komisyon
die Folgeprovision {sub} {f} ardıl komisyon
geteilte Provision {sub} {f} paylaşılan komisyon
die Grundprovision {sub} {f} temel komisyon
der Interimsausschuss {sub} {m} geçici komisyon
Internationale Konferenz über den Drogenmissbrauch und den illegalen Drogenhandel {sub} {f} uluslararası uyuşturuculuk uyuşturucu ticareti hakkında komisyon
der Krisenstab {sub} {m} [Politik] siyasi krizi aşma amaçlı komisyon
die Militärkommission {sub} {f} askeri komisyon
Psychiatrie Enquete {sub} {f} Almanya’da 1970 ve 1975 yılları arasında çalışan ve sunduğu raporla ruh hekimliği alanında büyük yeniliklere imzasını atan komisyon
die Sonderkommission {sub} {f} özel komisyon
ständige Kommission {sub} {f} daimi komisyon
der Unterausschuss {sub} {m} alt komisyon
die Unterkommission {sub} {f} alt komisyon
von der Regierung eingesetzte Kommission {sub} {f} hükümet tarafından kurulan komisyon
Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung {sub} {f} globelleşmenin sosyal boyutu için komisyon
Zwischenstaatliche Kommission {sub} {f} devletlerarası komisyon
0.004s