14 direkte Treffer gefunden für: yükümlülük


69 indirekte Treffer gefunden für: yükümlülük

Deutsch Türkisch
Abbildung der Verbindlichkeiten {v} yükümlülüklerin görüntülenmesi
die Auflagen {sub} {pl} yükümlülükler
Auflagen machen {v} yükümlülükler koymak
die Auflagenangabe {sub} {f} yükümlülük bildirisi
auflagenfrei {adj} yükümlülüksüz
die Auflagenkontrolle {sub} {f} yükümlülük kontrolu
Befreiung von einer Verbindlichkeit {sub} {f} yükümlülükten kurtarma
das Damnationslegat {sub} {n} yükümlülük yükleyen vasiyet
die Dienstobliegenheiten {sub} {pl} yükümlülükler
eine Verbindlichkeit eingehen {v} yükümlülük üstlenmek
engagieren {v} [sich~] yükümlülük üstlenmek
engagierte Person {sub} {f} yükümlülük üstlenen kişi
die engagierten {sub} {pl} yükümlülük üstlenenler
frei von Lasten yükümlülükten muaf
haftet [er, sie, es~] yükümlülük taşıyor
haftete [er, sie, es~] yükümlülük taşımıştı
das Haftkapital {sub} {n} yükümlülük sermayesi
die Haftungen {sub} {pl} yükümlülükler
keine Verpflichtung yükümlülük yok
der Lastenausgleich {sub} {m} yükümlülüklerin çözümlenmesi
die Lastenverzeichnis {sub} {f} yükümlülük listesi
Mittel für Verpflichtungen {sub} {pl} yükümlülükler için para
die Pflichtenkollision {sub} {f} yükümlülüklerin çatışması
Regress nehmen {v} law yükümlülüklerinden caymak
der Regressnehmer {sub} {m} yükümlülüklerinden cayan kişi
seine Verpflichtungen erfüllen {v} yükümlülüklerini yerine getirmek
sie übernehmen keine Haftung yükümlülük kabul etmiyorlar
Teil der Pflichten [ein~] yükümlülüklerin bir kısmı
unverbindlich {adj} yükümlülük getirmeyen
unverbindliches Angebot {sub} {n} yükümlülük getirmeyen teklif
Verbindlichkeit der Haftung {sub} {f} yükümlülük bağlayıcılığı
Verbindlichkeiten übernehmen yükümlülükler üstlenmek
das Verbindlichkeitenhauptbuch {sub} {n} yükümlülükler ana kitabı
die Verbindlichkeitserklärung {sub} {f} yükümlülük beyanı
Verfahren wegen einer Haftpflicht {sub} {n} yükümlülük davası
verpflichten {v} [verpflichtete, hat verpflichtet] yükümlülük altına sokmak
die Verpflichtungen {sub} {pl} yükümlülükler
Verpflichtungen eingehen {v} yükümlülük altına girmek
Verpflichtungen erfüllen {v} yükümlülükleri yerine getirmek
Verpflichtungen nachkommen {v} yükümlülüklerini yerine getirmek
Verpflichtungen neu ordnen {v} yükümlülükleri yeniden düzenlemek
die Verpflichtungsermächtigung {sub} {f} yükümlülük yetkisi
die Verpflichtungserklärung {sub} {f} yükümlülük beyanı
die Allgemeinverbindlichkeit {sub} {f} genel yükümlülük
anerkannte Haftbarkeit {sub} {f} tanınan yükümlülük
die Berufshaftpflicht {sub} {f} mesleki yükümlülük
beschränkte Haftpflicht {sub} {f} sınırlı yükümlülük
eine politische Verantwortung bir politik yükümlülük
feste Verpflichtung {sub} {f} kesin yükümlülük
finanzielle Belastung {sub} {f} mali yükümlülük
finanzielle Haftung {sub} {f} mali yükümlülük
finanzielle Verantwortung {sub} {f} mali yükümlülük
die Finanzkompetenz {sub} {f} mali yükümlülük
die Garantenpflicht {sub} {f} güvence veren kişinin üstlendiği yükümlülük
die Geldverpflichtung {sub} {f} parasal yükümlülük
gesetzliche Schuld {sub} {f} kanuni yükümlülük
gesetzliche Verpflichtung {sub} {f} kanuni yükümlülük
Haftpflicht für Fahrlässigkeit {sub} {f} ihmalden dolayı yükümlülük
Haftpflicht für Montagefolgeschäden {sub} {f} montaj sonrası hasarlar için yükümlülük
Haftung für jegliche Unterlassungen {sub} {f} çeşitli ihmaller için yükümlülük
Haftung für nukleare Schäden {sub} {f} nükleer hasarlar için yükümlülük
Haftung für Schulden {sub} {f} borçlar için yükümlülük
Haftung gegen Dritten {sub} {f} üçüncü kişiye karşı yükümlülük
Haftung gegenüber dem Kunden {sub} {f} müşteriye karşı yükümlülük
Haftung gegenüber einer Bank {sub} {f} bankaya karşı yükümlülük
die Hauptpflicht {sub} {f} esas yükümlülük
hypothekarische Belastung {sub} {f} ipotekten doğan yükümlülük
die Höchsthaftung {sub} {f} azami yükümlülük
materielle Haftung {sub} {f} maddi yükümlülük
0.005s