7 direkte Treffer gefunden für: hukuk


77 indirekte Treffer gefunden für: hukuk

Deutsch Türkisch
Abschluss in Rechtswissenschaften {sub} {m} hukuk bölümünü bitirme
Absolvent der Rechtswissenschaft {sub} {m} hukuk bilimi mezunu
Akten der Rechtssache {sub} {pl} hukuki dosyalar
als Jurist tätig sein hukukçu olarak yapmak
als rechtlich unbegründet abgewiesener Antrag {sub} {m} hukukça dayanaksız olarak reddeilen dilekçe
alternative Beilegung von Rechtsstreitigkeiten hukuki davaları alternatif uzlaştırma
der Anwalt {sub} {m} [als Berater] hukuki danışman
auf dem Klageweg [Rechtswissenschaft] hukuki yoldan
aus rechtlichen Gründen hukuki nedenlerden
die Authentifikation {sub} {f} hukuken geçerlilik
der Authentifikator {sub} {m} hukuken geçerli kılıcı
authentifizieren {v} hukuken geçerli yapmak
authentifiziert hukuken geçerli
die Authentifizierung {sub} {f} hukuken geçerli yapma
die Authentikation {sub} {f} hukuken geçerli kılma
Bakkalaureus des Rechts {sub} {m} hukukun en düşük akademik derecesi
bei rechtlicher Unwirksamkeit hukuki etkisizlikte
de jure {adj} hukuken
de jure Anerkennung hukuki nedenlerle karar verme
die Derogation {sub} {f} hukuk kurallarının diğer bir hukuk kuralının yerine geçmesi
Doktor der Rechte [Dr. jur.] hukuk doktoru
Doktor der Rechtswissenschaft hukuk doktoru
Doktor der Rechtswissenschaften hukuk bilimleri doktoru
Einleitung gerichtlicher Schritte [rechtswissenschaftlich] hukuki yola başvuru
Eintritt der rechtlichen Wirkung {sub} {f} hukuksal netice oluşması
die Emanzipation {sub} {f} hukuksal açıdan kadın ve erkek eşitliği
Entwicklung der Rechtsprechung {sub} {f} hukukun gelişimi
Entwurf eines Rechtsaktes {sub} {m} hukuk işlemi taslağı
formaljuristisch {adj} [rechtswissenschaftlich] hukuki açıdan
formaljuristisch {adj} [rechtswissenschaftlich] hukuki muamelegöre
der Formalparameter {sub} {m} hukuki parametre
die Formalprüfung {sub} {f} hukuki inceleme
formalrechtlich {adj} [rechtswissenschaftlich] hukuki açıdan
formalrechtlich {adj} [rechtswissenschaftlich] hukuki muameleye göre
formalrechtlich [rechtswissenschaftlich] hukuken şekle bağlı
Freispruch aus Rechtsgründen hukuki nedenlerden dolayı beraat
gerechtfertigt {adj} [rechtswissenschaftlich] hukuken haklı
Gerichte für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten {sub} {pl} [Rechtswissenschaft] hukuk mahkemeleri
gerichtlich {adj} hukuki
gerichtliche Handlung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] hukuki muamele
geschäftsfähig {adj} [handlungsfähig] hukuki işlem yapma ehliyetli
geschäftsfähig werden hukuki işlem yapma ehliyetline sahip olmak
geschäftsfähige Person {sub} {f} hukuki işlem yapma ehliyetli kişi
die Geschäftsfähigkeit {sub} {f} [Handlungsfähigkeit] hukuki işlem yapma ehliyeti
geschäftsunfähig {adj} [handlungsunfähig] hukuki işlem yapma ehliyeti olmayan
die Geschäftsunfähigkeit {sub} {f} [Handlungsunfähigkeit] hukuki işlem yapma ehliyetsizliği
die Gleichstellung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] hukuki eşitlik
gütliche Beilegung der Rechtsstreitigkeit {sub} {f} hukuk kavgasını uzlaşarak halletme
gütliche Beilegung der Rechtsstreitigkeiten {sub} {f} hukuk kavgalarını uzlaşarak halletme
die Handlungsfähigkeit {sub} {f} [Geschäftsfähigkeit] hukuki işlem yapma ehliyeti
die Handlungsunfähigkeit {sub} {f} [Geschäftungsunfähigkeit] hukuki işlem yapma ehliyetsizliği
abdingbares Recht {sub} {n} tartışılabilir hukuk
Absolutes Recht {sub} {n} [Rechtswissenschaft] mutlak hukuk
absolutes Recht {sub} {n} mutlak hukuk
die Adjudikation {sub} {f} uluslararası hukuk
allgemeines Recht [Rechtswissenschaft] genel hukuk
allgemeines Recht genel hukuk
ausländisches Recht {sub} {n} yabancı hukuk
bindendes Recht {sub} {n} bağlayıcı hukuk
das Bundesrecht {sub} {n} Federal hukuk
Bürgerliches Recht {sub} {n} [Juristisch] Medeni Hukuk
Bürgerliches Recht {sub} {n} [Rechtswissenschaft] medeni hukuk
Bürgerliches Recht {sub} {n} medeni hukuk
Code civil {sub} {m} sivil hukuk
dispositives Recht {sub} {n} [Rechtswissenschaft] ihtiyari hukuk
dispositives Recht {sub} {n} [rechtswissenschaftlich] tamamlayıcı hukuk
das Finanzrecht {sub} {n} mali hukuk
der Fiqh {sub} {m} [islamische Jurisprudenz] islamda hukuk
das Fischereirecht {sub} {n} [rechtswissenschaftlich] balıkçılıkla ilgili hukuk
formelles Recht {sub} {n} resmi hukuk
formelles Recht {sub} {n} [rechtswissenschaftlich] şekli hukuk
formelles Recht {sub} {n} şekli hukuk
Gemeinsames Recht {sub} {n} [rechtswissenschaftlich] ortak hukuk
geschriebenes Recht {sub} {n} [rechtswissenschaftlich] yazılı hukuk
das Gewohnheitsrecht {sub} {n} [rechtswissenschaftlich] töresel hukuk
globales Recht {sub} {n} law evrensel hukuk
göttliches Recht {sub} {n} [rechtswissenschaftlich] ilâhi hukuk
0.004s