7 direkte Treffer gefunden für: Zahl

Deutsch Türkisch
die Zahl {sub} {f} [Ziffer] rakam
die Zahl {sub} {f} adet
die Zahl {sub} {f} numara
die Zahl {sub} {f} rakam
die Zahl {sub} {f} sayı
die Zahl {sub} {f} çokluk
die Zahl {sub} {f} şifre

77 indirekte Treffer gefunden für: Zahl

Deutsch Türkisch
Zahl der Arbeitslosen {sub} {f} işsiz sayısı
Zahl der Arbeitsschichten {sub} {f} vardiye sayısı
Zahl der Atemzüge je Minute {sub} {f} dakikada nefes alma sayısı
Zahl der beförderten Tonnen {sub} {f} sevkedilen tonaj sayısı
Zahl der Beförderungsfälle {sub} {f} terfiyelerin sayısı
Zahl der Beschäftigten {sub} {f} işçi sayısı
Zahl der Beschäftigten {sub} {f} çalışanların sayısı
Zahl der besuchten Sitzungen {sub} {f} ziyaret edilen toplantı sayısı
Zahl der fehlerhaften Stücke {sub} {f} hatalı parçaların sayısı
Zahl der Krankheitsfälle {sub} {f} hasta olanların sayısı
Zahl der Todesopfer {sub} {f} ölenlerin sayısı
Zahl der Totgeburten {sub} {f} ölü doğanların sayısı
Zahl der Touristen {sub} {f} turistlerin sayısı
Zahl der Verkehrstoten {sub} {f} trafik kazasında ölenlerin sayısı
Zahl Null {sub} {f} sıfır sayısı
Zahl ungleich null {sub} {f} sıfıra eşit olamayan sayı
Zahl von, der Toten {sub} {f} ölü sayısı
Zahl von Rücklieferungen {sub} {f} geri sevkedilenlerin sayısı
das Zahladjektiv {sub} {n} sayı sıfatı
der Zahlbankier {sub} {m} ödeyen bankacı
zahlbar {adj} ödenebilir
zahlbar {adj} ödenecek
zahlbar {adj} ödenir
zahlbar {adj} ödenmesi gereken
zahlbar an den Inhaber hamiline ödenir
zahlbar an uns bize ödenir
zahlbar auf Verlangen taler halinde ödenir
zahlbar bei Ablieferung tesliminde ödenmek üzere
zahlbar bei Aufforderung talep üzerine ödenecek olan
zahlbar bei Auftragserteilung emir üzerine ödenir
zahlbar bei Auftragserteilung sipariş üzerine ödenir
zahlbar bei Auslieferung tesliminde ödenmek üzere
zahlbar bei der Volksbank Bank in Hamburg Hamburg‘daki Volksbanka ödenir
zahlbar bei Empfang alındığında ödenir
zahlbar bei Empfang tesliminde ödenir
zahlbar bei Erhalt alındığında ödenir
zahlbar bei Fälligkeit zamanı geldiğinde ödenir
zahlbar bei Lieferung {sub} {f} teslimde ödenebilir
zahlbar bei Lieferung tesliminde ödenmek üzere
zahlbar im Ausland dış ülkede ödenir
zahlbar im Todesfall ölüm halinde ödenir
zahlbar in bar {adj} peşin ödenir
zahlbar in drei Monaten üç ay içinde ödenir
zahlbar in Raten taksitle ödenir
zahlbar mittels Scheck çek ile ödenir
zahlbar nach Erhalt ücreti teslimat sırasında ödenecektir
zahlbare Zinsen {sub} {pl} ödenebilir faizler
zahlbarer Betrag {sub} {m} ödenebilir miktar
zahlbarer Zins {sub} {m} ödenebilir faiz
die Zahlbarkeit {sub} {f} ödenebilirlik
Zahle mir meinen Lohn! bana ücretimi öde!
Abbesche Zahl {sub} {f} abbe sayısı
Abbesche Zahl {sub} {f} cam gibi saydam malzemelerin farklı frekanslardaki ışığı farklı miktarlarda saçma ölçüsü
Abnahme der Anzahl {sub} {f} adedi teslim alma
die Abnahmezahl {sub} {f} alım sayısı
die Abnahmezahl {sub} {f} zayıflama emsali
abnehmende Bevölkerungszahl {sub} {f} azalan nüfus sayısı
abnehmende Zahl {sub} {f} azalan sayı
die Abonnentenzahl {sub} {f} abone sayısı
die Abregeldrehzahl {sub} {f} hükmeden hız
die Abruffortschrittszahl {sub} {f} çağırıya cevapta ilerleme sayısı
die Absatzanzahl {sub} {f} satış sayısı
die Absatzkennzahl {sub} {f} satış endeksi
die Absatzzahl {sub} {f} satış sayısı
die Abschlagdrehzahl {sub} {f} salma hızı
die Abschusszahl {sub} {f} atış sayısı
absolute Zahl {sub} {f} mutlak sayı
absolute Zellzahl {sub} {f} mutlak hücre sayısı
die Absorptionszahl {sub} {f} emme katsayısı
die Abspringdrehzahl {sub} {f} azalan dönme hızı
die Abstimmfortschrittszahl {sub} {f} satın alma ve teslim mutabakatı planlama sayısı
abstrakte Zahl {sub} {f} [unbenannte Zahl] tanımsız sayı
die Abstraktionszahl {sub} {f} birimlerinin türü anlatılmamış sayı
die Abtriebsdrehzahl {sub} {f} sevk hızı
die Abtriebsdrehzahl {sub} {f} takviyeli vites
abundant Zahl {sub} {f} bölenlerinin sayılarının toplamı kendinden büyük olan sayı
die Abwertungskennzahl {sub} {f} devalüasyon referans numarası
0.006s