12 direkte Treffer gefunden für: Ertrag


77 indirekte Treffer gefunden für: Ertrag

Deutsch Türkisch
Ertrag abwerfen getiri sağlamak
Ertrag aus Aktien {sub} {m} hisse senedi getirisi
Ertrag aus Beteiligung {sub} {m} katılım getirisi
Ertrag aus Beteiligungen {sub} {m} katılımlar getirisi
Ertrag aus dem Kreditgeschäft {sub} {m} kredi ticaretinden gelir
Ertrag aus den Anlagen {sub} {m} tesislerden gelir
Ertrag aus Grund und Boden {sub} {m} taşınmaz mal geliri
Ertrag aus Verkäufen {sub} {m} satışlardan gelir
Ertrag aus Wertpapieren {sub} {m} hisse senetlerinden gelir
ertrag bringen {v} gelir getirmek
Ertrag bringen getiri sağlamak
Ertrag der Beteiligungen {sub} {m} katılımlar geliri
Ertrag der Sparguthaben {sub} {m} banka birikimi geliri
Ertrag des investierten Kapitals {sub} {m} yatırılan sermaye geliri
Ertrag des Landes {sub} {m} ülke geliri
Ertrag einer Anlage {sub} {m} tesis geliri
Ertrag einer Kapitalanlage {sub} {m} sermaye yatırımı geliri
Ertrag eines Baumes {sub} {m} bir ağacın geliri
Ertrag je Aktie {sub} {m} hisse senedi başına gelir
Ertrag und Aufwand gelir ve giderler
Ertrag vor Abzug der Steuern {sub} {m} vergi öncesi kar
Ertrag vor Steuern {sub} {m} vergi öncesi gelir
Ertrag, betrieblicher~ {sub} {m} işletme geliri
Ertrag, betrieblicher~ {sub} {m} işletme randımanı
Ertrag, landwirtschaftlicher~ {sub} {m} zirai işletme randımanı
ertragbar {adj} dayanılır
ertragbar {adj} katlanılabilir
ertragbar {adj} tahammül edilebilir
ertragbar {adj} çekilir
ertragbringend {adj} kazançlı
ertragbringend {adj} kâr getiren
ertragbringend {adj} kâr getirici
ertragbringend {adj} kârlı
ertragbringend {adj} randımanlı
ertragbringend {adj} verimli
ertragbringende Anlage {sub} {f} randımanlı tesis
das Ertragen {sub} {n} katlanma
das Ertragen {sub} {n} tahammül etme
ertragen {v} dayanmak
ertragen {v} katlanmak
ertragen {v} tahammül etmek
ertragen {v} çekmek
ertragen können {v} katlanabilmek
ertragend {adj} tahamül eden
ertragfähiger Baum {sub} {m} gelir getiren ağaç
die Ertragfähigkeit {sub} {f} gelir getirebilme yeteneği
die Ertraghaltigkeit {sub} {f} verimlilik
ertraglos {adj} gelirsiz
ertraglos {adj} karsız
ertraglos {adj} mahsulsüz
ertraglos {adj} randımansız
der Abfindungsvertrag {sub} {m} tazminat anlaşması
abführbarer Ertrag {sub} {m} sevk edilebilecek verim
der Abgrenzungsvertrag {sub} {m} ayırma mukavelesi
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan getiri
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan verim
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan gelir
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan mahsul
abnehmender Ertrag {sub} {m} azalan randıman
der Abonnementsvertrag {sub} {m} abonelik sözleşmesi
der Abonnementsvertrag {sub} {m} sürdürüm sözleşmesi
der Abtretungsvertrag {sub} {m} devretme anlaşması
der Abzahlungsvertrag {sub} {m} [Juristisch] borç ödeme anlaşması
der Abzahlungsvertrag {sub} {m} [zapfte ab, hat abgezapft] taksit ödeme anlaşması
der Abänderungsvertrag {sub} {m} değişiklik akdi
der Additionsübertrag {sub} {m} katkı nakli
der Additionsübertrag {sub} {m} toplama nakli
der Adhäsionsvertrag {sub} {m} iki taraflı kayıtsız şartsız kabul edilen anlaşma
der Agenturvertrag {sub} {m} acenta anlaşması
agronomischer Ertrag {sub} {m} tarımsal verim
der Akkordvertrag {sub} {m} götürü anlaşması
der Akquisitionsvertrag {sub} {m} mal edinme kontratı
der Akquisitionsvertrag {sub} {m} mal edinme sözleşmesi
aktiver Vertrag {sub} {m} aktif mukavele
aktueller Ertrag {sub} {m} şu andaki verim
der Akzeptanzvertrag {sub} {m} akseptans anlaşması
der Alleinverkaufsvertrag {sub} {m} satış tekeli anlaşması
0.004s