Keine direkten Treffer gefunden für: yöne

Deutsch Türkisch

64 indirekte Treffer gefunden für: yöne

Deutsch Türkisch
Abteilung Fortbildung von Führungskräften {sub} {f} yöneticileri eğitim bölümü
das Abwägungsgebot {sub} {n} yönetimin planlama hatasını inceleme yasası
die Administration {sub} {f} [Administrativ] yönetim yeri
die Administration {sub} {f} yönetim
der Administrationsaufruf {sub} {m} yönetimi çağırma
der Administrationsauftrag {sub} {m} yönetim görevi
der Administrationsbefehl {sub} {m} yönetim emri
das Administrationsprogramm {sub} {n} yönetim programı
die Administrationssprache {sub} {f} yönetim lisanı
die Administrationssteuerung {sub} {f} yönetim kumandası
das Administrationswerkzeug {sub} {n} yönetim edevatı
das Administrationszentrum {sub} {n} yönetim merkezi
administrativ {adj} yönetimsel
administrativ {adj} yönetim ile ilgili
administrative Datenverarbeitung {sub} {f} yönetimsel bilgiişlem
die Administrativenteignung {sub} {f} yönetimce kamulaştırma
die Administrativenteignung {sub} {f} yönetimci kamulaştırma
der Administrator {sub} {m} yönetici
administrieren {v} yönetmek
administriert yönetilmiş
die administrierte {sub} {pl} yönetilenler
administrierter Preis {sub} {m} yönetici mükâfatı
der Allativus {sub} {m} yöneliş durumu
als Führer tätig sein yönetici olarak yapmak
der Amtsvorstand {sub} {m} yönetim kurulu
anführen {v} [führte an, hat angeführt] yönetmek
die Anführung {sub} {f} yönetme
Angestellter in leitender Stellung [Wirtschaft] yönetici kademedeki memur
anleiten {v} [leitete an, hat angeleitet] yönetmek
anleitend {adj} yöneten
anleitende Organe {sub} {pl} yöneten organlar
die Anleitung {sub} {f} yönerge
Anordnen {v} [ordnete an, hat angeordnet] yönerge vermek
die Anordnung {sub} {f} yönerge
anstellen {v} [stellte an, hat angestellt] yöneltmek
die Anstellvorrichtung {sub} {f} yöneltme düzeni
der Anstellwinkel {sub} {m} yöneltme açısı
die Anweisung {sub} {f} yönerge
Anwerbung von Führungskräften {sub} {f} yönetici kadro alımı
Anwerbung von Führungskräften {sub} {f} yönetici kadro istihdamı
der Aufsichtsrat {sub} {m} yönetim kurulu
Ausbildung leitender Angestellte {sub} {f} yöneticilerin eğitimi
die Ausführungsbestimmung {sub} {f} yönetmelik
die Ausführungsbestimmungen {sub} {pl} yönetmelikler
die Ausführungsverordnung {sub} {f} yönerge
die Ausführungsverordnung {sub} {f} yönetmelik
Ausscheiden des Vorstands {sub} {n} yönetimin ayrılması
die Ägide {sub} {f} [Leitung] yönetim
die Ägiden {sub} {pl} [Leitung] yönetimler
das Bedingungsheft {sub} {n} yönerge
das Bedingungsheft {sub} {n} yönetmelik
andersherum {adv} aksi yöne
andersherum {adv} farklı yöne
hinweg {adv} başka yöne
in beiden Richtungen her iki yöne
in die Richtung bu yöne
in eine unbestimmte Richtung belirsiz bir yöne
in entgegengesetzter Richtung ters yöne
in jeglicher Richtung her türlü yöne
in mehreren Richtungen birçok yöne
infiziert {adj} enfeksiyone
nach mehreren Seiten birçok yöne
rundumher {adv} her yöne
überallhin {adv} her yöne
0.004s