4 direkte Treffer gefunden für: birim


73 indirekte Treffer gefunden für: birim

Deutsch Türkisch
Abschmelzgeschwindigkeit aus dem Kerndrahtgewicht {sub} {f} birim zamanda eriyen elektrik telinin ağırlığı
die Abstraktionszahl {sub} {f} birimlerinin türü anlatılmamış sayı
Arbeitsaufwand pro Einheit {sub} {m} birim başına işçilik
die Arbeitsaufwandssenkung {sub} {f} birim başına işçilik azaltımı
auf Einheiten bezogener Sparplan {sub} {m} birimler üzerine dayanan biriktirme planı
das Bausteinprinzip {sub} {n} birimsellik
Betriebskosten pro Einheit {sub} {pl} birim başına işletme maliyeti
die Einerstelle {sub} {f} [Mathematik] birimler hanesi
die Einheiten {sub} {pl} birimler
Einheiten wiederholen {v} birimleri tekrarlamak
Einheiten zurück in Grundstellung birimleri başlangıç ayarına getirmek
die Einheitenauswahl {sub} {f} birim seçimi
die Einheitengleichung {sub} {f} birim denklemi
die Einheitenunabhängigkeit {sub} {f} birimlerin bağımsızlığı
das Einheitenzeichen {sub} {n} birim işareti
der Einheitenzähler {sub} {m} birim sayacı
die Einheitsformel {sub} {f} birim formülü
die Einheitskosten {sub} {pl} birim maliyeti
das Einheitspol {sub} {n} birim kutup
der Einheitspreis {sub} {m} birim fiyatı
die Einheitsröhre {sub} {f} birim lamba
der Einheitssand {sub} {m} birim kum
das Einheitssystem {sub} {n} birim sistemi
der Einheitsvektor {sub} {m} birim vektör
der Einheitswert {sub} {m} birim değeri
Einheitswert festsetzen birim değerini tespit etmek
der Einheitswertbescheid {sub} {m} birim değer bildirimi
die Einzelbewertung {sub} {f} birim değerlendirme
femto- [Einheitenvorsatz] birim önüne gelen kelime eki
in Einheiten aufteilen {v} birimlere ayırmak
je Einheit birim başına
Mehrwert pro Einheit {sub} {m} birim başına katma değer
modular {adj} birimsel
modularisieren {v} birimselleştirmek
die Modularität {sub} {f} birimsellik
die Modularitäten {sub} {pl} birimsellikler
der Modulbau {sub} {m} birim tasarımı
die Modulbaugruppe {sub} {f} birim tasarımı ünitesi
die Modulbauweise {sub} {f} birimsel tasarım şekli
die Module {sub} {pl} birimler
der Modulsystem {sub} {m} birim sistemi
die Modultechnik {sub} {f} birim tekniği
die Paritit {sub} {f} [Wirtschaft] birimlerin karşılıklı değeri
Preis pro Einheit {sub} {m} birim fiyatı
der Stückpreis {sub} {m} birim fiyatı
die Tausend {sub} {f} birim bin
Zeit je Einheit {sub} {f} birim başına zaman
abgeleitete Einheit {sub} {f} türetilen birim
abgeleitete Einheit {sub} {f} türetilmiş birim
absolute Einheit {sub} {f} absolut birim
absolute Einheit {sub} {f} mutlak birim
additives Einzelelement {sub} {n} toplamsal birim
die Analogschnittstelle {sub} {f} analog ara birim
das Archifonem {sub} {n} üstsesbirim
das Archilexem {sub} {n} [Grammatik] üstsözlükbirim
arithmetische und logische Einheit {sub} {f} aritmetik ve mantıki birim
astronomische Einheit {sub} {f} astronomik birim
die Basiseinheit {sub} {f} ana birim
die Bildschirmeinheit {sub} {f} ekranlı birim
die Bildschirmeinheit {sub} {f} görüntülü birim
binär Einheit {sub} {f} ikili birim
das Dezernat {sub} {n} bir resmi kurumda üst birim
die Dioptrie {sub} {f} merceklerin ışığı kırma gücünü gösteren birim
die Doppelverglasungseinheit {sub} {f} çifte camlı birim
Einheit, elektrostatische- {sub} {f} elektrostatik birim
elektronische Schnittstelle {sub} {f} elektronik ara birim
erweiterte Schnittstelle {sub} {f} genişletilmiş arabirim
fehlerhafte Einheit {sub} {f} hatalı birim
funktionelle Einheit {sub} {f} işlevsel birim
die Geschäftseinheit {sub} {f} ticari birim
das Glossem {sub} {n} [Grammatik] dilbirim
grafische Einheit {sub} {f} grafik birim
das Graphem {sub} {n} yazıbirim
0.004s