11 direkte Treffer gefunden für: Überfall


66 indirekte Treffer gefunden für: Überfall

Deutsch Türkisch
Überfall auf ...e/a baskın
Überfall auf ein Lager {sub} {m} bir depoya baskın
überfallartig {adj} soygun türünden
überfallartig {adj} baskın türünden
der Überfalldamm {sub} {m} savak seti
überfalle [ich~] baskın yapıyorum
überfallen {v} [Militär: überfiel, hat überfallen] baskın yapmak
überfallen {v} [überfiel, hat überfallen] aniden gelmek
überfallen {v} [überfiel, hat überfallen] basmak
überfallen {v} [überfiel, hat überfallen] bastırmak
überfallen {v} [überfiel, hat überfallen] habersiz gelmek
überfallen {v} [überfiel, hat überfallen] istila etmek
überfallen {v} [überfiel, hat überfallen] işgal etmek
überfallen {v} [überfiel, hat überfallen] saldırmak
überfallen {v} [überfiel, hat überfallen] tecavüz etmek
überfallen {v} [überfiel, hat überfallen] üzerine atılmak
überfallen {v} [überfiel, hat überfallen] üzerine saldırmak
überfallen werden baskına uğramak
überfallend {adj} istila eden
das Überfallflugzeug {sub} {n} saldırı uçağı
das Überfallkommando {sub} {n} çevik kuvvet
der Überfallwagen {sub} {m} saldırı arabası
die Überfälle {sub} {pl} gasplar
die überfälle {sub} {pl} soygunlar
überfällig {adj} [Rechnung] günü geçmiş
überfällig {adj} fazla geciken
überfällig {adj} günü geçmiş
überfällig {adj} rötarlı
überfällig sein {v} fazla gecikmiş olmak
überfällige Abrechnung {sub} {f} fazla gecikmiş hesap
überfällige Arbeiten {sub} {pl} fazla gecikmiş işler
überfällige Forderung {sub} {f} vadesi dolmuş alacak
überfällige Forderungen {sub} {pl} gecikmiş alacaklar
überfällige Forderungen {sub} {pl} vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar
überfällige Lieferung {sub} {f} fazla gecikmiş teslim
überfällige Prämie {sub} {f} fazla gecikmiş prim
überfällige Rechnung {sub} {f} günü geçmiş hesap
überfällige Rechnungen {sub} {pl} günü geçmiş hesaplar
überfällige Zahlung {sub} {f} fazla gecikmiş ödeme
überfällige Zinsen {sub} {pl} vadesi geçmiş faizler
überfälliger {adj} daha fazla geciken
überfälliger Betrag {sub} {m} vadesi geçmiş borç
überfälliger Betrag {sub} {m} ödeme mühleti dolmuş
überfälliger Zins {sub} {m} vadesi geçmiş faiz
die Überfälligkeit {sub} {f} fazla gecikmişlik
die Überfälligkeit {sub} {f} rötarlı olma
die Überfälligkeitsverzinsung {sub} {f} vadesi geçme faizi
überfälligste {adj} en fazla geciken
der Banküberfall {sub} {m} banka soygunu
bewaffneter Raubüberfall {sub} {m} silahlı hırsızlık
bewaffneter Überfall {sub} {m} silahlı soygun
brutaler Überfall {sub} {m} acımasızca gasp
der Feuerüberfall {sub} {m} [Militär] baskın ateşi
der Feuerüberfall {sub} {m} kundaklama
der Grenzüberfall {sub} {m} sınır saldırısı
der Luftüberfall {sub} {m} [Militär] hava baskını
der Luftüberfall {sub} {m} [Militär] hava saldırısı
der Raubüberfall {sub} {m} [auf der Straße] gaspçılık
der Raubüberfall {sub} {m} kapkaççılık
der Raubüberfall {sub} {m} karman yola
der Raubüberfall {sub} {m} karmanyola
der Raubüberfall {sub} {m} korsanlık
der Raubüberfall {sub} {m} soygun
der Raubüberfall {sub} {m} soygunculuk
räuberischer Überfall {sub} {m} haydutça yol kesme
wie bei einem Raubüberfall soygundaki gibi
0.004s