Keine direkten Treffer gefunden für: planı

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: planı

Deutsch Türkisch
Bestätigung eines Plans {sub} {f} planın tasdiki
dem Plan zusagen planı kabul etmek
den Plan ändern planı değiştirmek
das Durchkreuzen {sub} {n} [Plan] planı bozma
durchkreuzen {v} [Plan] planı bozmak
einen Plan beeinträchtigen {v} planı aksatmak
einen Plan beeinträchtigen {v} planı sekteye uğratmak
einen Plan durchführen {v} planı uygulamak
einen Plan durchkreuzen {v} planı baltalamak
einen Plan erörtern {v} planı açıklamak
einen Plan genau überprüfen {v} planı iyice incelemek
einen Plan in die Tat umsetzen {v} planı gerçekleştirmek
einen Plan nochmals überdenken {v} planı tekrar gözden geçirmek
einen Plan umreißen {v} planı tasarlamak
einen Plan umstoßen {v} planı suya düşürmek
einen Plan vereiteln {v} planı boşa çıkarmak
einen Plan vermasseln {v} {ugs.} planı bozmak
einen Plan verwerfen {v} planı reddetmek, bozmak
einen Plan voranbringen planı ilerletmek
einen Plan vorantreiben planı hızlandırmak
einen Plan zerstören planı bozmak
einen Plan zur Ausführung bringen {v} planı uygulamaya koymak
einen Plan zur Erörterung stellen {v} planı müzakereye sunmak
einen Plan übernehmen {v} planı üstlenmek
der Flächenmesser {sub} {m} planimetre
hinter dem Plan nachhinkend planın gerisinde kalan
in Ausführung des Plans planın gerçekleştirilmesinde
die Planaufschlüsselung {sub} {f} planı deşifre
die Planerfüllung {sub} {f} planı gerçekleştirme
der Planieramboss {sub} {m} tesviye örsü
der Planierapparat {sub} {m} düzleme aleti
die Planierarbeit {sub} {f} düzleme işi
die Planierarbeiten {sub} {pl} düzleme işleri
der Planierbagger {sub} {m} düzleme sürekli makine
die Planierbank {sub} {f} perdahlama tornası
die Planiereinrichtung {sub} {f} buldozer
das Planieren {sub} {n} [Straßenbau] arazi düzeltimi
das Planieren {sub} {n} [von Blech] düzleme
das Planieren {sub} {n} pulanyalama
das Planieren {sub} {n} rendeleme
planieren {v} [Geologie: planierte, hat planiert] tesviye etmek (yerbilim)
planieren {v} [mit Bulldozer: planierte, hat planiert] arazi düzeltmek
planieren {v} [planierte, hat planiert] düzeltmek
planieren {v} [planierte, hat planiert] pulanyalamak
planieren {v} [planierte, hat planiert] tesviye etmek
planieren {v} [Straßenbau: planierte, hat planiert] düzlemek
planieren {v} [von Blech: planierte, hat planiert] düzlemek
planierend {adj} düzleyen
der Planierer {sub} {m} [Gerät] düzleyici
der Planierer {sub} {m} perdah cihazı
das Planierfahrzeug {sub} {n} buldozer
die Abbauplanung {sub} {f} işletme planı
der Abdeckplan {sub} {m} örtme planı
der Abfahrtsfahrplan {sub} {m} kalkış planı
der Abfahrtsplan {sub} {m} kalkış planı
Abfahrtsplan der Schiffe gemilerin sefer planı
der Abfallentsorgungsplan {sub} {m} çöp imha etme planı
der Abfallentsorgungsplan {sub} {m} çöp imha planı
der Abfallplan {sub} {m} çöp planı
der Abflugplan {sub} {m} uçuş planı
abgestimmter Fahrplan {sub} {m} mutabakatlı hareket planı
das Abgrenzungsschema {sub} {n} sınırlama planı
der Ablagerungsplan {sub} {m} tortu planı
der Ablaufplan {sub} {m} akış planı
der Ablaufplan {sub} {m} seyir planı
Ablaufplan in Krisensituationen {sub} {m} kriz durumları anında hareket planı
der Aboplan {sub} {m} abone planı
der Absatzförderungsplan {sub} {m} pazarlama yardımı planı
der Absatzplan {sub} {m} satış planı
der Abschmierplan {sub} {m} yağlama planı
der Abschreibungsplan {sub} {m} amortisman planı
der Absteckungsplan {sub} {m} kazık çakma planı
der Abwasserbeseitigungsplan {sub} {m} atık suyu bertaraf etme planı
der Abwasserlastplan {sub} {m} atık su miktar planı
der Abzahlungsplan {sub} {m} itfa planı
der Abzahlungsplan {sub} {m} taksitle ödeme planı
der Abänderungsplan {sub} {m} değişiklik planı
0.004s