Keine direkten Treffer gefunden für: fonksiyonu

Deutsch Türkisch

37 indirekte Treffer gefunden für: fonksiyonu

Deutsch Türkisch
abnippeln {v} [alet] fonksiyonunu yitirmek
Funktion eingeben {sub} {f} fonksiyonu işlemek
Funktions [Genitiv] fonksiyonun
funktionssicher {adj} fonksiyonu emniyetli
funktionssicher gehalten werden {v} fonksiyonu emniyetli tutmak
funktionsübergreifend {adj} fonksiyonu aşan
optimieren {v} [Mathematik] fonksiyonun en küçük veya en büyük değerini belirlemek
umfunktionieren {v} fonksiyonu değiştirmek
umfunktionieren {v} fonksiyonunu değiştirmek
umfunktionierend {adj} fonksiyonunu değiştiren
Wiederherstellung der Funktion {sub} {f} fonksiyonu yeniden sağlama
die Abfangfunktion {sub} {f} tutma fonksiyonu
das Ablaufverfolgeprogramm {sub} {n} program analiz fonksiyonu
das Ablaufverfolgungsprogramm {sub} {n} program analiz etme fonksiyonu
absolut unverzerrte Schätzfunktion {sub} {f} tamamen biçimli tahmin fonksiyonu
die Addierfunktion {sub} {f} toplama fonksiyonu
die Additionsfunktion {sub} {f} toplama fonksiyonu
aditive Funktion {sub} {f} işlev fonksiyonu
aditive Mengenfunktion {sub} {f} toplamsal küme fonksiyonu
die Afterschließmuskelfunktion {sub} {f} anüsün kapatıcı kas fonksiyonu
die Aggregatfunktion {sub} {f} cihaz fonksiyonu
algebraische Funktion {sub} {f} cebir fonksiyonu
allgemeine Suchfunktion {sub} {f} genel arama fonksiyonu
die Anregefunktion {sub} {f} tahrik fonksiyonu
die Anregefunktion {sub} {f} çabuklaştırma fonksiyonu
die Anstiegsfunktion {sub} {f} artma fonksiyonu
die Antwortfunktion {sub} {f} cevap verme fonksiyonu
die Anwenderfunktion {sub} {f} kullanıcı fonksiyonu
die Anwendungsfunktion {sub} {f} kullanım fonksiyonu
die Anzeigefunktion {sub} {f} gösterme fonksiyonu
App [f, m, n] belli cep telefonlarında ek uygulama fonksiyonu
die Archivierungsfunktion {sub} {f} arşivleme fonksiyonu
asymptotisch effiziente Schätzfunktion asimtotik etkili tahmin fonksiyonu
atomare Anregungsfunktion {sub} {f} atomik ikaz fonksiyonu
die Aufsichtsfunktion {sub} {f} denetim fonksiyonu
die Ausführungsfunktion {sub} {f} işleme fonksiyonu
die Ausgabefunktion {sub} {f} çıkış fonksiyonu
0.003s