9 direkte Treffer gefunden für: Sprache


77 indirekte Treffer gefunden für: Sprache

Deutsch Türkisch
Sprache der bäuerlichen Grundschicht {sub} {f} köylü dili
Sprache der Grammatik {sub} {f} gramer dili
Sprache der Juristen {sub} {f} hukukçuların dili
Sprache der Straße {sub} {f} sokak dili
Sprache der vierten Generation {sub} {f} 4. nesil dili
Sprache des Druckerbedienfelds {sub} {f} baskı aleti kumanda dili
Sprache des Geschäftslebens {sub} {f} ticari dil
Sprache des Kleinkindes {sub} {f} küçük çocuk dili
Sprache des Volkes {sub} {f} halk dili
Sprache erwerben {sub} {f} dil öğrenmek
Sprache hinzufügen {sub} {f} dil eklemek
die Sprachebene {sub} {f} dil düzeyi
die Spracheigenheit {sub} {f} dil özelliği
die Spracheingabe {sub} {f} ses girişi
das Spracheingabegerät {sub} {n} ses giriş aygıtı
die Spracheingaben {sub} {pl} ses girişleri
der Spracheingang {sub} {m} ses girişi
die Spracheinheit {sub} {f} dil birliği
die Spracheinschränkungen {sub} {pl} lisan sınırlamaları
die Spracheinschätzung {sub} {f} konuşma değerlendirmesi
das Sprachempfinden {sub} {n} dil hissi
die Sprachen {sub} {pl} diller
die Sprachen {sub} {pl} lisanlar
Sprachen auswählen {v} lisanları seçmek
Sprachen lernen {v} lisanlar öğrenmek
das Sprachengesetz {sub} {n} resmi dilin kullanılması hakkında yasa
die Sprachengrenze {sub} {f} lisan sınırı
das Sprachenlernen {sub} {n} dil öğrenme
der Sprachenlernender {sub} {m} dil öğrenen
die Sprachenpolitik {sub} {f} lisan politikası
die Sprachenrechte {sub} {pl} dil hakları
die Sprachenschule {sub} {f} dil okulu
die Sprachenschule {sub} {f} lisan okulu
die Sprachentwicklung {sub} {f} dil gelişimi
die Sprachentwicklung {sub} {f} dil geliştirme
die Sprachentwicklung {sub} {f} konuşma gelişimi
die Sprachentwicklungsstörung {sub} {f} konuşma gelişimi bozukluğu
die Sprachenunterstützung {sub} {f} dil destekleme
das Sprachenzentrum {sub} {n} dil merkezi
das Sprachenzentrum {sub} {n} konuşma merkezi
die Spracherkennung {sub} {f} dil tanıma
die Spracherkennung {sub} {f} konuşma tanıma
Spracherkennung in Ruhe und Lärm {sub} {f} sessizlik ve gürültüde konuşma tanıma
die Spracherkennungsanwendung {sub} {f} konuşma tanıma uygulaması
die Spracherkennungssoftware {sub} {f} konuşma tanıma programı
das Spracherkennungssystem {sub} {n} konuşma tanıma dizgesi
die Spracherweiterung {sub} {f} dil becerisini genişletme
der Spracherwerb {sub} {m} [Grammatik] dil edinimi
der Spracherwerb {sub} {m} anadilini öğrenme
die Spracherzeugung {sub} {f} dil üretme
das Spracherzeugungssystem {sub} {n} dil üretme sistemi
Abbildtheorie der Sprache {sub} {f} lisanın benzetme teorisi
die Abfragesprache {sub} {f} konuşma lisanı
die Abfragesprache {sub} {f} sorgu dili
die Abfragesprache {sub} {f} sorgulama dili
die Abfragesprache {sub} {f} sorma dili
abgeleitete Sprache {sub} {f} türtilmiş lisan
die Abkürzungssprache {sub} {f} sıkça kısaltma kullanılarak çirkinleştirilen dil
ablauforientierte Programmiersprache {sub} {f} işleme uyumunu sağlayıcı program
die Ablaufsprache {sub} {f} program norm lisanı
die Ablaufsteuersprache {sub} {f} seyir kumandası lisanı
die Abrüstungsgespräche {sub} {pl} silahsızlanma görüşmeleri
die Absatzabsprache {sub} {f} pazarlama anlaşması
die Absprache {sub} {f} anlaşma
die Absprache {sub} {f} danışma
die Absprache {sub} {f} sözleşme
die Absprache {sub} {f} uyuşma
die Absprache {sub} {f} uzlaşma
das Absprache {sub} {n} anlaşma
das Absprache {sub} {n} danışma
die Abstandsprache {sub} {f} değişik lisan şekli
die Administrationssprache {sub} {f} yönetim lisanı
agglutinierende Sprache {sub} {f} eklemeli lisan
algebraische Spezifikationssprache {sub} {f} cebirsel özellikli lisan
algebraische Sprache {sub} {f} cebri lisan
die Algorithmensprache {sub} {f} algoritma dili
algorithmische Programmiersprache {sub} {f} algoritmik programlama dili
0.004s