1 direkte Treffer gefunden für: Physik

Deutsch Türkisch
die Physik {sub} {f} [Naturwissenschaft] fizik

77 indirekte Treffer gefunden für: Physik

Deutsch Türkisch
Physik der kondensierten Materie {sub} {f} fiziksel tekasüf eden madde
Physik der kondensierten Materie {sub} {f} fiziksel yoğuşan madde
Physik ist eine experimentelle Wissenschaft {sub} {f} fizik deneysel bir bilim
Physik ist nie meine Stärke gewesen hiç fiziksel yeteneğim olmadı
Physik studieren {v} fizik okumak
Physik und Chemie betreffend fizik ve kimya ile ilgili
Physik, angewandte- {sub} {f} uygulamalı fizik
physikalisch {adj} fiziki
physikalisch {adj} fizikle ilgili
physikalisch {adj} fiziksel
physikalisch bedingt fiziksel olaylara bağlı
physikalisch-chemisch {adj} fiziksel-kimyasal
physikalische Adresse {sub} {f} fiziki adres
physikalische Adsorption {sub} {f} fiziki emme
physikalische Atmosphäre {sub} {f} fiziksel atmosfer
physikalische Belastungsgrenzen {sub} {pl} fiziksel zorlama sınırları
physikalische Bestimmung {sub} {f} fiziksel tayin
physikalische Chemie {sub} {f} fiziki kimya
physikalische Chemie {sub} {f} fiziksel kimya
physikalische Chemie {sub} {f} fizik kimyası
physikalische Chemie {sub} {f} fiziksel kimya
physikalische Chemie der Reaktoren {sub} {f} reaktörlerin fiziksel kimyası
physikalische Datei {sub} {f} fiziki dosya
physikalische Ebene {sub} {f} fiziki düzey
physikalische Eigenschaft {sub} {f} fiziksel özellik
physikalische Eigenschaften {sub} {pl} fiziksel özellikler
physikalische Energie {sub} {f} fiziki enerji
physikalische Entgasung {sub} {f} fiziksel gaz çıkarma
physikalische Entwicklung {sub} {f} fiziki gelişme
physikalische Erscheinung {sub} {f} fiziki olay
physikalische Erscheinung {sub} {f} fiziksel olay
physikalische Farbmessung {sub} {f} fiziksel renkölçme
physikalische Geografie {sub} {f} fiziki coğrafya
physikalische Geographie {sub} {f} fiziki coğrafya
physikalische Gesetzmäßigkeit {sub} {f} fiziki kanunlara uygun
physikalische Größe fiziksel büyüklük
physikalische Größen {sub} {pl} fiziksel büyüklükler
physikalische Karte {sub} {f} fiziksel kart
physikalische Karten des Genoms {sub} {f} genomun fiziki kartı
physikalische Konstante {sub} {f} fiziki sabite
physikalische Kristallographie {sub} {f} fiziksel billurlar ilmi
Physikalische Medizin {sub} {f} fiziki tıp
physikalische Messung {sub} {f} fiziksel ölçme
physikalische Metallurgie {sub} {f} fiziki maden bilimi
physikalische Optik {sub} {f} fiziksel optik
physikalische Photometrie {sub} {f} fiziksel ışıkölçme
physikalische Prüfung {sub} {f} fiziki deney
physikalische Prüfung {sub} {f} fiziksel deney
physikalische Sammlung {sub} {f} fiziksel derlem
physikalische Schicht {sub} {f} fiziki katman
physikalische Schnittstelle {sub} {f} fiziki arayüz
die Agrikulturphysik {sub} {f} ziraat kültürü fiziği
angewandte Physik {sub} {f} tatbiki fizik
die Astrophysik {sub} {f} astrofizik
die Astrophysik {sub} {f} gökfiziği
die Astroteilchenphysik {sub} {f} astro parçacık fiziği
die Atmosphärenphysik {sub} {f} atmosfer fiziği
die Atomphysik {sub} {f} atom fiziği
die Atomphysik {sub} {f} nükleer fizik
die Bauphysik {sub} {f} fiziksel bağlantılı tasarım
die Biophysik {sub} {f} biyofizik
die Elektronenphysik {sub} {f} elektronik fizik
die Elektrophysik {sub} {f} elektofizik
die Experimentalphysik {sub} {f} deneysel fizik
die Experimentphysik {sub} {f} denel fizik
die Experimentphysik {sub} {f} tatbiki fizik
die Festkörperphysik {sub} {f} katı madde fiziği
die Festkörperphysik {sub} {f} katıcisim fiziği
Formelsammlung und Vergleichstabellen für die Plasmaphysik plazma fiziği için formül kitabı ve karşılaştırmalı çizelgeler
die Geophysik {sub} {f} Jeofizik
die Halbleiterphysik {sub} {f} yarıiletken fiziği
die Kernphysik {sub} {f} [Naturwissenschaft] atom fiziği
die Kernphysik {sub} {f} [Naturwissenschaft] nükleer fizik
die Kernphysik {sub} {f} atom fiziği
die Kernphysik {sub} {f} nükleer fizik
die Kernreaktorphysik {sub} {f} atom reaktörü fiziği
die Kristallphysik {sub} {f} kristal fiziği
0.004s