Keine direkten Treffer gefunden für: Wag

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: Wag

Deutsch Türkisch
die Albertkupplung {sub} {f} wagonları lokomotife bağlayan çekme ve itme mekanizması
der Bahnwagen {sub} {m} wagon
der Balg {sub} {m} [Eisenbahnwagen] wagonların bağlantı körüğü
Wag es ja nicht! sakın bunu yapma!
Wage nicht, mir zu widersprechen! sakın bana itiraz etmeğe kalma!
der Wagehals {sub} {m} cesur kişi
der Wagehals {sub} {m} gözüpek kişi
der Wagehals {sub} {m} yiğit kişi
wagehalsig {adj} cesur
wagehalsig {adj} gözüpek
wagehalsig {adj} yiğit
die Wagehalsigkeit {sub} {f} cesurluk
die Wagehalsigkeit {sub} {f} gözüpeklik
die Wagehalsigkeit {sub} {f} yiğitlik
die Wagehälse {sub} {pl} cesur kişiler
der Wagemut {sub} {m} atılganlık
der Wagemut {sub} {m} cesaret
der Wagemut {sub} {m} cüret
der Wagemut {sub} {m} girişkenlik
der Wagemut {sub} {m} korkusuzluk
der Wagemut {sub} {m} yüreklilik
wagemutig {adj} atılgan
wagemutig {adj} cesur
wagemutig {adj} girişken
wagemutig {adj} korkusuz
wagemutig {adj} yürekli
die wagemutige {sub} {f} cesur (bayan)
der Wagemutiger {sub} {m} cesur kişi
wagemutiger Versuch {sub} {m} cesur deneme
wagemutiges Vorgehen {sub} {n} cesur hareket
der Wagen {sub} {m} [Eisenbahn-] vagon
der Wagen {sub} {m} [Fahrzeug] araba
der Wagen {sub} {m} [Karren] (Kişileri taşımak için kullanılan, insan gücüyle işleyen iki tekerlekli araç) el arabası
der Wagen {sub} {m} [Karren] (Kişileri taşımak için kullanılan, insan gücüyle işleyen iki tekerlekli araç) çekçek
der Wagen {sub} {m} [Verkehr] vagon
der Wagen {sub} {m} fayton
der Wagen {sub} {m} motorlu taşıt
der Wagen {sub} {m} otomobil
der Wagen {sub} {m} taşıt
der Wagen {sub} {m} vagonlar
die Wagen {sub} {pl} taşıtlar
Wagen {v} [wagte, hat gewagt: ein hohes Risiko eingehen] bir şeyini tehlikeye atmak
wagen {v} [wagte, hat gewagt: den Mut haben] cesaret etmek
wagen {v} [wagte, hat gewagt: ein hohes Risiko eingehen] riske girmek
wagen {v} [wagte, hat gewagt: sich nicht scheuen, etwas zu tun] riske sokmak
wagen {v} [wagte, hat gewagt: ein hohes Risiko eingehen] tehlikeye atmak
wagen {v} [wagte, hat gewagt: den Mut haben] yüreklenmek
Wagen beladen {v} vagon yüklemek
Wagen heben {v} arabayı kaldırmak
Wagen laden {v} vagon yüklemek
Wagen mit Hecktür {sub} {m} arka kapılı wagon
0.003s