2 direkte Treffer gefunden für: Addition

Deutsch Türkisch
die Addition {sub} {f} cem
die Addition {sub} {f} toplama

57 indirekte Treffer gefunden für: Addition

Deutsch Türkisch
Addition eines Systems planparalleler Kräfte {sub} {f} parelel olarak yerleştirilmiş kuvvetler sisteminin toplamı
Addition von Zufallsvariablen {sub} {f} rastgele değişkenlerin toplamı
additional {conj} [zusätzlich] ek olarak
die Additionalität {sub} {f} bütünleyicilik
die Additionalität {sub} {f} eklenmişlik
die Additionalität {sub} {f} katılmışlık
die Additionalität {sub} {f} tamamlayıcılık
die Additionalitätstabelle {sub} {f} tamamlayıcılık tablosu
die Additionen {sub} {pl} toplamalar
additioniert {adj} katma
additioniert {adj} ilave
additioniert {adj} ek
Additions- toplama-
die Additions-Subtraktionszeit {sub} {f} toplama çıkarma zamanı
die Additionsanweisung {sub} {f} toplama direktifi
der Additionsbefehl {sub} {m} toplama emri
Additionseffekt [Resultat] toplama neticesi
der Additionseffekt {sub} {m} toplama etkisi
der Additionsfehler {sub} {m} toplama hatası
der Additionsfehler {sub} {m} toplama yanlışı
die Additionsfunktion {sub} {f} toplama fonksiyonu
die Additionsgeschwindigkeit {sub} {f} toplama hızı
die Additionskontrollbuchse {sub} {f} toplayıcı kontrol kovanı
die Additionsmaschine {sub} {f} hesap makinesi
die additionsmaschinen {sub} {pl} hesap makineleri
das Additionspolymer {sub} {n} katkı polimeri
das Additionspolymerisat {sub} {n} katkı polimeri
die Additionspolymerisation {sub} {f} katılma polimerizasyonu
die Additionspolymerisation {sub} {f} katılım polimerizasyonu
das Additionsprinzip {sub} {n} katkı prensibi
das Additionsprodukt {sub} {n} katkı maddesi
das Additionsprodukt {sub} {n} katkı mamulü
das Additionsprodukt {sub} {n} katkı ürünü
das Additionsrad {sub} {n} yardımcı tekerlek
die Additionsreaktion {sub} {f} katkı reaksiyonu
das Additionsregister {sub} {n} katkı listesi
der Additionssatz {sub} {m} toplama teoremi
Additionsstelle toplanan nokta
die Additionsstoppuhr {sub} {f} toplama stop saati
der Additionsstreifen {sub} {m} tplama şeridi
die Additionstabelle {sub} {f} toplama çizelgesi
die Additionstaste {sub} {f} toplama tuşu
das Additionstheorem {sub} {n} toplama teoremi
die Additionsverbindung {sub} {f} katkı bileşimi
die Additionsverbindung {sub} {f} katkılı bileşim
das Additionsverfahren {sub} {n} toplama yöntemi
die Additionsverhinderung {sub} {f} katkı engeli
additionsvernetzend {adj} ilave polimerizasyonlu
additionsvernetzend {adj} katkı şebekeli
die Additionsvorrichtung {sub} {f} toplama tertibatı
der Additionswert {sub} {m} toplama değeri
die Aldol-Addition {sub} {f} aldol bileşiği
iterative Addition {sub} {f} mükerrer toplama
logische Addition {sub} {f} mantıki toplama
phasenrichtige Addition {sub} {f} faz yönünde ilave
die Polyaddition {sub} {f} [Additionspolymerisation] birbiri ardına katkı reaksiyonu ile polimer oluşumu
die Serienaddition {sub} {f} seri toplama
0.003s