Keine direkten Treffer gefunden für: (as

Deutsch Türkisch

23 indirekte Treffer gefunden für: (as

Deutsch Türkisch
der Befehlsstab {sub} {m} (asılan veya gösterilen) işaret levhası
beiziehen {v} [zog bei, hat beigezogen] (askere) celp etmek
beiziehen {v} [zog bei, hat beigezogen] (askere) çağırmak
der Durchzug {sub} {m} [von Truppen] (asker) geçişi
El Kaida [Rechtschreibvariante] (aşırı İslamcı) terör örgütü
der Entsatz {sub} {m} [Truppen] (askerleri) harekete geçirmek
die Entsendung {sub} {f} [von Truppen] (asker) gönderme
Esswünsche haben {v} [in der Schwangerschaft] (aşerme, aşyerme, aşyerime, yerikleme) gebelikte bayanların yemeklere karşı aşırı istek veya tiksinti duyması
der Fliegerhorst {sub} {m} [Militär] (askeri) havaalanı
der Fliegerhorst {sub} {m} [Militär] (askeri) havalimanı
Haltevorrichtung für Hängeisolatorkette {sub} {f} (asma köprüde veya elektrik hattında) askı isolatör bağlama zinciri için tutucu düzenek
hinabgehen {v} (aşağıya) inmek
hinablassen {v} (aşağı) indirmek
die Honneurs {sub} {pl} (askeri) onurlu görevler
der Horst {sub} {m} [Fliegerhorst] (askeri) havaalanı
ich habe einen Kater [ugs.: Alkoholintoxikation] (aşırı alkol kullanma neticesi zehir etkisi) kendimi çok bitkin hissediyorum
die Kanake {sub} {f} [figürlich] (aşağılayıcı) ilkel insan
manipulieren {v} [manipulierte, hat manipuliert] (as ile) oynamak
das Mannweib {sub} {n} (aşağılama) erkeksi kadın
das Mannweib {sub} {n} (aşağılama) erkeğe benzeyen kadın
die Mundorgel {sub} {f} [asiatisches Blasinstrument] (Asya müzik aleti) ağız org
der Musterungsausschuss {sub} {m} (askerlik) muayene kurulu
peinlich genau {adj} (aşırı) titiz
0.002s