Keine direkten Treffer gefunden für: davran

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: davran

Deutsch Türkisch
Abriss der Handlung {sub} {f} davranışı inceleme
das Agieren {sub} {n} davranma
agieren {v} [agierte, hat agiert] davranmak
Algorithmus zum Erkennen von Verhaltensmustern {sub} {m} davranış biçimlerinin algoritması
alloplastisch {adj} davranışın dış gerçeğin koşullarına uyan biçimde değiştirilmesi
am Benehmen Fehler finden davranışta hata bulmak
anstellen {v} [sich ~] davranmak
aufführen {v} [sich ~] davranmak
das Auftreten {sub} {n} davranış
auftreten {v} [trat auf, hat aufgetreten] davranmak
Ähnlichkeit des Benehmens {sub} {f} davranış benzerliği
Änderung des Benehmens {sub} {f} davranışın değişimi
die Begegnung {sub} {f} davranış
die Behandlungsweise {sub} {f} davranış biçimi
behavior therapy davranış tedavisi
der Behaviorismus {sub} {m} [Psychologisch] davranışçılık
der Behaviorismus {sub} {m} davranışçılık
behavioristisch {adj} [Psychologisch] davranışla ilgili
das Benehmen {sub} {n} davranış
benehmen {v} [sich ~] davranmak
benehmend {adj} davranan
der Benimm {sub} {m} davranış
die Benimmregel {sub} {f} davranış kuralı
die Benimmregeln {sub} {pl} {ugs.} davranış kuralları
benimmt sich [er, sie, es~] davranıyor
das Betragen {sub} {n} davranış
betragen {v} [hat sich benommen, hat sich verhalten] davran
betragen {v} [sich benehmen, sich verhalten] davranmak
betragend {adj} davranan
die Betragenseigenschaften {sub} {pl} davranış özellikleri
die Einstellung {sub} {f} davranış
der Einstellungstest {sub} {m} davranış testi
Er benahm sich gut davranışı iyiyidi
er hat keine Manieren davranışları bozuk
er hat ohne triftigen Grund gehandelt davranışı için hiçbir sebep yoktu
er ist wohl von allen guten Geistern verlassen davranışı çok mantıksız
er kann sich nicht benehmen davranışlarını kontrol edemiyor
die Ethologie {sub} {f} davranış bilimi
Flexibilität der Handlungen {sub} {f} davranışların esnekliği
die Gangart {sub} {f} davranış şekli
die Gebarung {sub} {f} [österr.] davranış
die Gebärde {sub} {f} davranış
das Gehaben {sub} {n} davranış
gehaben {v} [sich] davranmak
der Habitus {sub} {m} davranış
die Haltung {sub} {f} davranış
die Haltungsbedingungen {sub} {pl} davranış şartları
handeln {v} [sich in einer bestimmten Weise verhalten] davranmak
die Handlung {sub} {f} davranış
die Handlungen {sub} {pl} davranışlar
die Handlungsalternative {sub} {f} davranış alternatifi
0.002s