1 direkte Treffer gefunden für: ...e

Deutsch Türkisch
zur [Kürzel von: zu der] ...e

51 indirekte Treffer gefunden für: ...e

Deutsch Türkisch
alternativ zu ...e\...a alternatif
an die [hundert Leute] ...e yakın
Anflug an ...e\...a inme
Anforderungen an ...e\...a talepler
anfällig für {adj} ...e\...a karşı hassas
angrenzen an ...e\...a komşu
ankommen in {v} ...e/...gelmek
Anleihe an {sub} {f} ...e/a bono
anschließen an {v} ...e\...a bağlamak
anwendbar auf ...e\...a kullanabilir
anwendbar bis ...e\...a kadar kullanabilir
Appell an {sub} {m} ...e/a çağrı
auf dem Weg zu, nach, von ...e,...a yolda olmak/den gelmekte olmak
aufpassen auf {v} ...e,...a gözcülük etmek
Auslieferung an ...e/a gönderme
Aversion gegen {sub} {f} ...e\...a karşı antipati
basieren auf {v} ...e, ...a dayanmak
basierend auf {adj} ...e, ...a dayanan
basiert auf [es~] ...e, ...a bağlı olarak
bedingt durch [suffix] ...e atfedilebilen
beifügen an ...e/...a ilave etmek
Beschränkung auf {sub} {f} ...e/a sınırlamak
besessen sein auf {v} ...e/...a düşkün olmak
bevor ...evvel
bis zum ...e/a kadar
böse [auf, über] ...e\...a dargın
böse sein auf ...e\...a darılmak
Darf ich darauf hinweisen ... ...e,...a işaret edebilirmiyim?
das Zeug haben zu ...e/...a yeteneği olmak
dividieren durch {v} ...e/a bölmek
einbiegen in ...e, a sapan
einen Brief absenden an ...e\...a bir mektup yollamak
einen schönen Gruß an ...e\...a çok selamlar!
Einmarsch in {sub} {m} ...e/a giriş
einstellen auf {v} ...e/...a ayarlamak
eintreten in {v} ...e,...a girmek
festlegen auf {v} ...e\a karar vermek
festmachen an {v} ...e\a bağlayan
fixiert auf ...e\a bağlı
flanscht an [er, sie, es~] ...e flanşli bağlama yapıyor
flanschte an [er, sie, es~] ...e\a flanşli bağlama yapmıştı
frachtfrei versichert bis ...e kadar navlunsuz sigortalı
freuen auf {v} ...e\a sevinen
förderlich sein zu ...e/...a yararlı olmak
gehen zu ...e/a gitmek
gehört zu ...e/a ait
gerichtet an ...e,...a doğrultulmuş
gerichtet sein an {v} ...e,...a doğrultulmuş olmak
gewalttätig umgehen mit... {v} ...e/a şiddet uygulamak
gucken nach {sub} {f} ...e,...a bakmak
hinzufügen zu ...e/a ilave etmek
0.003s